Omistajuuden vaikutus suomalaisen työllisyyden kasvuun ja pysyvyyteen

Tutkimuksessa tarkastellaan, vaikuttaako yrityksen omistusmuoto niiden kotimaiseen työllisyyteen ja sen vaihteluihin. Tarkasteltavia omistajaryhmiä on kuusi : ensimmäisen ja vähintään toisen sukupolven perheyritykset, julkisomisteiset, ulkomaalaisomisteiset, hajautetusti omistetut pörssiyritykset sekä ryhmänä muut yritykset, joita ovat aineistossa lähinnä osuuskunnat ja pörssin ulkopuoliset hajautetusti omistetut osakeyhtiöt. Omistajuudella on tulosten perusteella vaikutusta työllisyyteen ja sen vaihteluihin. Hajautetusti omistettujen pörssiyritysten työllisyys vaihtelee selvästi enemmän kuin muiden yritysryhmien. Julkisomisteisten yritysten työllisyys vaihtelee vähiten, ne ovat myös viimeisimmän talouskriisin aikana vähentäneet työvoimaansa vähemmän kuin muut yritykset. Toisen sukupolven perheyritysten työllisyys vaihtelee vähemmän kuin ensimmäisen polven perheyritysten. Toisen polven perheyritykset eivät tyypillisesti ole kasvuyrityksiä. Analyysin perusteella havaitaan, että (toisen polven) perheyritykset hakevat mieluummin vakautta kuin nopeaa kasvua.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1242
Päiväys
2011
Avainsanat
omistusrakenteet, perheyritys, liiketoiminnan tavoitteet, työllisyys, kasvu
Keywords
ownership structure, family business, business objectives, employment, growth
JEL
G32,L21,M14
Sivuja
31
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi