Gender Differences in Careers

Kauhanen AnttiNapari Sami

Tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja työurissa hyödyntäen laajaa yhdistettyä työnantaja-työntekijä aineistoa Suomen teollisuuden toimihenkilöistä vuosilta 1981–2006. Analyysi keskittyy työmarkkinatulokkaisiin, joiden urakehitystä seurataan yli ajan. Tutkimuksen keskeisimmät havainnot ovat seuraavat : Miehet aloittavat työuransa vaativammista tehtävistä kuin naiset. Keskeinen tekijä tämän työuran alun segregaation taustalla on sukupuolten erilaiset koulutusvalinnat. Tutkimuksessa havaitaan lisäksi, että miehet myös ylenevät naisia todennäköisemmin. Erityisen suuret sukupuolten väliset erot ylenemistodennäköisyydessä ovat heti työuran ensimmäisinä vuosina voimistaen miesten ja naisten eroja tehtävien vaativuustasoissa työmarkkinauran alussa. Tulokset palkkatarkastelusta puolestaan osoittavat, että miehillä on naisia suuremmat aloituspalkat. Sen sijaan tulokset sukupuolten välisistä eroista tehtävien vaihtoihin liittyvissä palkanmuutoksissa eivät ole yksiselitteisiä vaan riippuvat muun muassa tehtävän vaihdon laadusta (esim. ylennys vs. alennus) ja uravaiheesta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sukupuolten välisten palkkaerojen voimakkaaseen kasvuun työuran alussa

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1241
Päiväys
2011
Avainsanat
työurat, yritysten sisäiset työmarkkinat, ylennykset, liikkuvuus, palkkakasvu, sukupuolten väliset palkkaerot
Keywords
careers, internal labour markets, promotions, mobility, wage growth, gender wage gap
JEL
J16,J24,J31,J62
Sivuja
37
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti