Business Subsidies in Finland: The Dynamics of Application and Acceptance Stages

Koski HeliTuuli Jukka

Tiivistelmä : Raportoitu tutkimus perustuu laajaan aineistoon yritystukien hakemisesta ja jakamisesta Suomessa yhdistettynä yritystason tietoihin noin 330 000 yrityksestä vuosilta 2004-2008. Yritysten osallistumisessa eri organisaatioiden tukiohjelmiin on havaittavissa jatkuvuutta yli ajan sekä eri tukiohjelmien sisällä että niiden välillä. Jatkuvuus tukiohjelmien sisällä selittyy sillä, että aiempaa tukea joltakin organisaatiolta saaneet yritykset hakevat tukea tältä organisaatiolta muita yrityksiä todennäköisemmin ja lisäksi tuen myöntäjät suosivat rahoituspäätöksissään yrityksiä, joita ne ovat jo aiemmin tukeneet. Aiempaa tukea joltakin organisaatiolta saaneet yritykset hakevat myös muiden organisaatioiden tarjoamia tukia muita yrityksiä todennäköisemmin. Lisäksi yrityksen eri organisaatioille osoitettujen samanaikaisten tukihakemusten välillä näyttäisi olevan positiivinen riippuvuussuhde.

Aiempia empiirisiä tutkimustuloksia tukien, ja vastoin yleisiä PK-yritysten tukemista painottavia politiikkalinjauksia, kaikki tukia myöntävät organisaatiot näyttävät suosivan isoja yrityksiä. Toisaalta, tukipolitiikkatavoitteiden mukaisesti, nuoremmat yritykset sekä hakevat että saavat tukea todennäköisemmin kuin vanhemmat yritykset.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1225
Päiväys
2010
Avainsanat
yritystuet, valikoitumisprosessi, jatkuvuus
Keywords
Yritystuet Suomessa: Haku- ja valintavaiheiden dynamiikka
JEL
D21,L53,O25
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti