Förändrade arbetsmarknadshållanden för högre utbildade? En studie av forskarutbildade i Finland år 1990-2004

Stén Susanna

Muuttuneet työmarkkinaolosuhteet? – Tutkimus Suomen tuttkijakoulutetuista 1990-2004

Suomen tutkijakoulutuksessa tapahtui paljon 1990-luvulla. Koulutusta uusittiin ja vastavalmistuneiden tutkijakoulutettujen vuosittainen määrä kasvoi nopeasti. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten tohtorit ja lisensiaatit ryhmänä sekä heidän työmarkkina¬tilanteensa muuttuivat vuosina 1990–2004. Tutkimuksen ensisijainen tavoite on kuvailla aikakauden aikana tapahtuneita muutoksia. Näiden muutosten taustalla olevien syiden selvittäminen ei ole tämän tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen empiirisessä osassa käytettiin Tilastokeskuksen ylläpitämää FLEED- aineistoa. Aineisto sisältää sattumanvaraisesti valitun kolmasosan Suomen 16–69 – vuotiaista kansalaisista vuosina 1990–2004.

Kuvaileva analyysi osoittaa, että ryhmän kokoonpano muuttui. Naisten osuus kasvoi ja vastavalmistuneiden tutkijakoulutettujen keski-ikä nousi, mikä johtui lähinnä siitä että yli 50-vuotiaiden osuus vastavalmistuvista kasvoi. Tutkijakoulutettujen asema työmarkkinoilla heikentyi jonkun verran vuosien aikana, mutta oli kauttaaltaan vahva. Ryhmän sisällä löytyi kuitenkin merkittäviä eroja työmarkkinoiden suhteen. Terveys- ja sosiaalialan tutkijakoulutuksen saaneet menestyivät parhaiten työmarkkinoilla kun taas humanistisen alan tutkijakoulutetut menestyivät huonoiten.

Henkilökunta oli nuorempi niissä yksityisen sektorin toimipaikoissa, joissa oli vähintään yksi tutkijakoulutettu työntekijä. Lisäksi sukupuolijakauma näissä oli tasaisempi kuin keskiarvo. Suurin osa toimipaikoista sijaitsi Suomen eteläisissä osissa. Vähittäiskaupan toimiala työllisti eniten tutkijakoulutettuja. Vuosien 1990–2004 aikana kaksinkertaistui niiden työnantajien määrä, joiden henkilökunnassa oli vähintään yksi tutkijakoulutettu henkilö.

Tutkijakoulutuksen tuotto estimoitiin regressioanalyysin avulla. Suhteessa toisen asteen koulutukseen ja ylempään korkeakoulutukseen ei tutkijakoulutuksen tuotossa tapahtunut vuosina 1990–2004 muutoksia. Tuotto laski hieman vuoteen 1996 mennessä, jonka jälkeen on vaikeampi tehdä johtopäätöksiä kehityksen suunnasta. Vuonna 2004 tutkijakoulutettu ansaitsi 101 % enemmän kuin henkilö, jolla oli toisen asteen koulutus, sekä 16 % enemmän kuin ylempi korkeakoulutettu. Myös tutkijakoulutettujen kesken oli huomattavia palkkaeroja. Terveys- ja sosiaalialalla koulutetut tienasivat vuonna 2004 52 % enemmän kuin humanistisella alalla koulutetut. Samana vuonna tutkijakoulutetut naiset ansaitsivat 20 % vähemmän kuin mieskollegansa. Palkkaerot sukupuolten välillä kuitenkin supistuivat vuosina 1990–2004.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1187
Päiväys
2009
Avainsanat
tutkijakoulutus, Suomi, työllistyminen, palkat, koulutuksen tuotto
Keywords
PhD, higher education, Finland, employment, wages, returns to education
JEL
J24,J44
Sivuja
107
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Ruotsi