Suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki – alueellisten teemavalintojen tarkastelu

Harmaakorpi VesaHermans RaineUotila Tuomo

Viime vuosien aikana kaikilla alueilla Suomessa on laadittu useita alueellisia teknologia- ja innovaatiostrategioita. Strategioiden laadinnassa käytetyt lähestymistavat, menetelmät ja niiden semantiikka ovat kuitenkin poikenneet toisistaan huomattavasti, mikä on tehnyt niiden keskinäisen vertailun hyvin vaikeaksi. Tämän raportin tavoitteena on esitellä, analysoida ja yhteismitallistaa jo olemassa olevia alueellisia innovaatiostrategioita käyttäen tarkoitukseen kehitettyä käsitteellistä viitekehystä. Viitekehys tukeutuu tuoreeseen Tekesin laatimaan kansallisen tason strategiadokumenttiin, mutta ammentaa elementtejä myös alueellisten innovaatiojärjestelmien ja kansainvälisen kaupan teorioista.

Raportin tavoitteena on vahvistaa ja tukea kansallisen ja alueellisen tason politiikkatoimijoiden välistä dialogia. Se laadittiin touko-kesäkuussa 2008 ja hyödyntää aineistoa, joka kerättiin neljässätoista alueellisessa päivän kestäneessä työseminaarissa. Seminaarit järjestettiin kaikilla muilla, paitsi Uudenmaan TE-keskusalueella. Uuttamaata koskeva osio lisätään raportin myöhempään versioon.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1146
Päiväys
2009
Avainsanat
alueellinen erikoistuminen, kansainvälinen kilpailukyky, kysyntälähtöinen innovaatiotoiminta
Keywords
regional specialisation, international competitiveness, demand-driven innovation activity
JEL
F10,O32,R58
Sivuja
111
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi