Marginal Intra Industry Trade Expansion and Productivity Growth

Tutkimuksessa käytetään marginaalisen ristikkäiskaupan (MIIT) käsitettä analysoitaessa ulkomaankaupan kasvun merkitystä työvoiman tuottavuuden kasvulle 23 EU-maassa ja 94 teollisuuden toimialalla vuosina 1995–2005. Korkeimmat MIIT-indeksin arvot ovat toimialoilla, jotka tuottavat differentioituja hyödykkeitä tai ovat tiede- tai skaalaintensiivisiä. Alimmat MIIT-indeksiarvot ovat resurssi- ja työvoimaintensiivisillä toimialoilla. Siten erikoistuminen perinteisen suhteellisen edun toimialoille on liittynyt hitaampaan tuottavuuden kasvuun. Tulokset osoittavat, että toimialoilla, joilla on nopeampi tuottavuuden kasvu, myös ulkomaankaupan kasvu on perustunut ristikkäiskauppaan. Erityisesti tuonnin kasvu on ollut tärkeä tekijä tässä. Analyysi tehdään lähinnä satunnaisvaikutusten RE-malleilla, mutta myös muita estimointimenetelmiä käytetään varmistamaan tulosten luotettavuutta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1164
Päiväys
2008
Avainsanat
tuottavuus, kasvu, marginaalinen ristikkäiskauppa
Keywords
productivity, growth, marginal intra-industry trade
JEL
J24,F1,C23
Sivuja
21
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti