Aging, Labor Turnover and Firm Performance

Ilmakunnas PekkaMaliranta Mika

Tutkimuksessa selvitetään heikentävätkö ikääntyneet työntekijät yrityksen kannattavuutta. Estimoidut yhtälöt on johdettu käyttämällä lähtökohtana erästä tuottavuuden dekomponointikaavan versiota. Samantyyppisiä dekomponointikaavoja on usein käytetty tutkittaessa toimialan tuottavuuden kasvun yritys- ja toimipaikkatason lähteitä. Kattavia yhdistettyjä työntekijä-työnantaja-aineistoja käyttämällä tutkitaan, miten nuorten ja vanhempien työntekijöiden rekrytoinnit ja irtisano(utu)miset vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen ja palkkatasoon, ja tätä kautta kannattavuuteen. Tulosten perusteella vanhempien työntekijöiden irtisano(utu)miset ovat yritykselle taloudellisesti kannattavia, erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaa intensiivisesti käyttävillä teollisuusaloilla. Herkkyysanalyysissä on käytetty työntekijöiden alueellisista tarjontaa ja kysyntää koskevia muuttujia instrumentteina. Niiden avulla on pyritty korjaamaan mahdollista harhaa, jonka voi aiheuttaa tuottavuuden muutoksen vaikutus työntekijävirtoihin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1092
Päiväys
2007
Avainsanat
ikääntyminen, tuottavuus, palkka, voitot, rekrytoinnit, irtisano(utu)miset, työntekijä-työnantaja-aineisto
Keywords
aging, productivity, wage, profits, hiring, separation, employer-employee data
JEL
C43,J23,J24,J63,M51
Sivuja
40
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti