Free Trade between the EU and Russia – Sectoral Effects and Impacts on Northwest Russia

Vapaakauppa EUn ja Venäjän välillä : Toimialavaikutukset ja vaikutukset Luoteis-Venäjällä
Tässä tutkimuksessa analysoidaan EU25-maiden ja Venäjän välisen vapaakaupan vaikutuksia yleisen tasapainon GTAP-mallin avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös toimialakohtaisia vaikutuksia eri maissa ja tehdään arvio vaikutuksista Luoteis-Venäjän eri alueilla. Vapaakauppa itsessään heikentää Venäjän vaihtosuhdetta ja alentaa hieman hyvinvointia. Kun vapaakauppaan yhdistetään pieni tuottavuuden paraneminen, hyvinvointi kasvaa. Tämä korostaa uudistusten merkitystä Venäjän talouskehityksen kannalta. Tuotannon määrä metallien jalostuksessa, metallituotteiden valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa vähenee. Sen sijaan investointi-tavaroiden, öljy- ja kaasusektorin sekä palvelualojen tuotanto kasvaa. Siten vapaakaupasta aiheutuu Venäjällä Hollannin taudin oireita. Bruttokansantuotteen osalta Luoteis-Venäjä hyötyy keskimäärin hieman vähemmän kuin koko Venäjä. Tämä johtuu tuotantorakenteesta. Eri Luoteis-Venäjän alueiden välillä on kuitenkin tässä suhteessa eroja.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1087
Päiväys
2007
Avainsanat
EU, Venäjä, vapaakauppa, integraatio
Keywords
EU, Russia, free trade, integration
JEL
F15,F17
Sivuja
23
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti