Family Businesses and Globalization in Finland

Suomalaiset perheyritykset ja globalisaatio
Poikkeavatko perhe- ja muut suomalaisomisteiset yritykset toisistaan globalisaation eri ulottuvuuksissa? Viennin tai toimintojen ulkomaille siirtämisen (mukaan lukien sekä yrityksen/konsernin sisäiset että toiselle yritykselle ulkoistamisen kautta tapahtuvat siirrot) todennäköisyyden tai asteen suhteen merkittäviä eroja ei näyttäisi olevan. Sen sijaan ulkomaisen työllisyyden suhteen eroja näyttäisi olevan. Kun muiden tekijöiden vaikutus huomioidaan, perheyrityksillä on vähemmän todennäköisesti ulkomaista henkilöstöä ja sen suhteellinen osuus on alhaisempi. Perheyritysten ulkomainen henkilöstö poikkeaa myös laadullisesti muiden yritysten vastaavista : se sijaitsee todennä-öisemmin naapurimaissa; myös perheyritysten ulkomaisen henkilöstön toiminnallinen rooli vaikuttaa erilaiselta, joskin aineistorajoitusten johdosta ei pystytä tarkkaan sanomaan miten. Perheyritykset aikovat lisätä työllisyyttään Suomessa muita yrityksiä todennäköisemmin. Jo lähtökohtaisesti perheyritykset työllistävät suhteellisesti enemmän hieman alhaisemman muodollisen koulutuksen omaavia (käytetyssä aineistossa ei mitattu muun kuin muodollisen koulutuksen — esimerkiksi työssä oppimisen — kautta hankittua osaamista); niillä on myös muita yrityksiä useammin aikeita palkata heitä lisää lähivuosina.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1080
Päiväys
2007
Avainsanat
perheyritys, omistusrakenteet, liiketoiminnan tavoitteet, globalisaatio, kansainvälistyminen vienti, toimintojen siirtäminen ulkomaille, ulkomainen henkilöstö
Keywords
family business, ownership structure, business objectives, globalization, internationalization, exports, off-shoring, foreign employment
JEL
G32,L21,L26,M14
Sivuja
35
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti