Perhevapaiden vaikutukset naisten ura- ja palkkakehitykseen – kirjallisuuskatsaus

Valkonen Laura

Perhevapaiden vaikutuksesta miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin tiedetään hyvin vähän. Tässä katsauksessa pureudutaan empiiriseen kirjallisuuteen koskien perhevapaiden vaikutusta naisten ura- ja palkkakehitykseen. Suomalaisen empiirisen tutkimustiedon puuttuessa, tässä katsauksessa selvitetään, mitä olemassa oleva kansainvälinen empiirinen tutkimus pystyy kertomaan perhevapaiden roolista naisten urakehityksessä muissa Pohjoismaissa sekä Saksassa ja Iso-Britanniassa. Työmarkkinoilta poissaolo perhesyistä johtuen näyttää vaikuttavan negatiivisesti naisten inhimillisen pääoman tasoon ja tätä kautta myös heidän ansioihinsa. Äitien heikentynyt osaamistaso kasvaa kuitenkin nopeasti näiden palatessa töihin, jolloin perhevapaiden palkkavaikutus vaimenee ajan myötä. Osa perhevapaiden negatiivisesta palkkavaikutuksesta selittyy myös äitien valikoitumisella aloille, joissa palkkataso on alhainen mutta joissa perheen ja uran yhdistämiseen suhtaudutaan suopeasti.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1033
Päiväys
2006
Keywords
Family gap in pay, parental leave, public policy
JEL
J16,J24,J31,J38
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi