Performance Improvement in Public Organizations, How to Leverage ICT Investments

Martikainen OlliAutere JussiNurmela Markku

Etlatieto on tutkinut yhdessä TietoEnatorin kanssa mahdollisuuksia kehittää julkishallinnon tuottavuutta tietotekniikan avulla. Tämän työn osana järjestettiin neljässä Pohjoismaassa haastattelututkimus. Tutkimuksen ensimmäinen havainto oli, että julkishallinnossa tulostavoitteet ja tuottavuuskäsitteet eroavat usein yksityisen sektorin vastaavista. Monet julkiset organisaatiot tuottavat kansalaisille julkishyödykkeitä, joita ovat esimerkiksi laillisuusperiaate ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Toinen havainto oli, että suurin osa julkishallinnon työntekijöistä työskentelee organisaatioissa, joiden palveluiden sisältöä on vaikea kodifioida eli kuvata määrämuotoisesti. Palvelujen käyttäjä, kansalainen, arvioi palvelujen laadun omasta, odotuksiin ja kokemuksiin pohjautuvasta näkökulmastaan. Tutkimuksen kolmas havainto oli, että julkisen sektorin organisaatioissa on rakenteita, joiden seurauksena toiminnan tehostaminen on vaikeampaa kuin yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla kaikki organisaation tasot hyötyvät yleensä tuottavuuden kasvusta. Julkisella puolella hyvien tulosten tuottaminen ei aina lisää organisaation resursseja tai palkitse työntekijöitä. Näiden kolmen tutkimuksen päähavainnon perusteella esitetään keinoja julkisten organisaatioiden suorituskyvyn kehittämiseksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1022
Päiväys
2006
Avainsanat
Julkishallinnon tuottavuus, tietotekniikan käyttöönotto, toiminnan kehittäminen
Keywords
government performance, ICT diffusion, performance improvement
JEL
H11,O33,O38,L30
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti