Distributed Workflow Management with Smart Contracts

Hukkinen TaneliMattila JuriSeppälä Timo

Abstract

This report documents a blockchain application developed for the real estate sector. The application enables distributed workflow management in a complicated transaction process: the selling of a share of stocks in a housing corporation. As its core element, the application utilizes Ethereum-based smart contracts to facilitate the interaction of various parties involved, as well as the Interplanetary File System (IPFS) to combine data from a number of separate information pools. The motive for this application has been to understand the process of developing blockchain applications with industrial partners. Moreover, the purpose of this exercise has been to examine whether Ethereum-based smart contracts could be effectively utilized for applications in industry and finance. The application and the discussions during its development indicate that similar, market-driven workflow structures may appear in value chains where the number of parties is high and where the sources of information are numerous yet disconnected.

Hajautettu työnkulun hallinta älykkäillä sopimuksilla

Tiivistelmä

Tässä raportissa esitellään kiinteistöalalle kehitetty lohkoketjusovellus, joka mahdollistaa hajautetun työnkulun hallinnan monivaiheisessa kaupankäyntiprosessissa asunto-osakkeiden vaihdantaan liittyen. Sen keskiössä ovat Ethereum-lohkoketjuun perustuvat älykkäät sopimukset, joiden avulla voidaan koordinoida asuntokaupan prosessiin kytkeytyvien osapuolten vuorovaikutus, sekä hajautettu IPFS-tietokanta, jonka avulla voidaan suorittaa datan yhdistely osaksi kauppaprosessia useista eri tietolähteistä. Sovelluksen kehittämisen tavoitteena on ollut ymmärtää lohkoketjusovellusten kehitysprosessia yhteistyössä teollisuustoimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää, voidaanko älykkäitä sopimuksia hyödyntää kuvatun kaltaisissa sovelluksissa teollisuudessa ja finanssialalla laajemmin. Sovellus ja sen kehityksen aikana käydyt keskustelut osoittavat, että vastaavia hajautettuja prosessirakenteita voi markkinavetoisesti syntyä sellaisiin työprosesseihin, joissa osallistujien lukumäärä on korkea ja joissa prosessin kannalta relevantti informaatio on hajallaan useissa eri tietolähteissä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 78
Päiväys
23.10.2017
Avainsanat
Lohkoketju, Sovellus, Hajautettu työprosessi, Asunto-osake, Ethereum, Älykäs sopimus
Keywords
Blockchain, Application, Distributed workflow, Real-estate, Ethereum, Smart contract
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L1, L8, L17, L73, L85
Sivuja
19
Kieli
Englanti