Työmarkkinoiden toiminnan ja toimivuuden vaikutus työllisyyteen ja työttömyyteen

Asplund Rita

Tässä tutkimuksessa tehdään kriittinen katsaus työmarkkinoiden toimintaa ja toimivuutta arvioivaan niin kansainväliseen kuin myös suomalaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan tämän hetken tietämyksen määrää ja laatua pääpainon ollessa nykyisen tietopohjan hyödynnettävyydessä Suomen työvoimapolitiikan ja -käytäntöjen uudistamissuuntauksia ajatellen.

Kirjallisuustutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa työmarkkinoiden toimintaa ja toimivuutta tarkastellaan makrotason eli kokonaistaloudellisten vaikutusarvioiden pohjalta. Maavertailuihin perustuvat tutkimukset osoittavat varsin yksimielisesti, että työmarkkinoiden instituutiot vaikuttavat ratkaisevalla tavalla palkka- ja tuloeroihin. Sen sijaan edelleen vallitsee varsin paljon erimielisyyttä siitä, missä määrin – jos ollenkaan – työmarkkinainstituutiot vaikuttavat työttömyyteen ja työllisyyteen ja siten maiden välisiin eroihin työttömyyden ja työllisyyden kehityksessä, joskin erimielisyyksien laajuus vaihtelee selvästi tarkasteltavasta instituutiosta riippuen. Nämä erimielisyydet kertovat työmarkkinoiden instituutioiden vaikutuskanavien ja -mekanismien monimutkaisuudesta. Siksi raportoituja tuloksia tulisikin tulkita varovaisesti.

Jälkimmäisessä osassa näkökulma siirtyy mikrotason eli pääosin yksilötason aineistoihin perustuviin vaikuttavuusarvioihin. Tarkastelun kohteena ovat eritoten Suomessa aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta tehdyt arvioinnit. Vaikka arviointeja on vuosien varrella tehty kiitettävä määrä, erityyppisten aktiivitoimien kohdalla muodostunut tietopohja näyttää edelleen varsin hajanaiselta, ajoittain myös ristiriitaiselta. Yleinen vaikutelma onkin, ettei Suomeen näytä ainakaan vielä syntyneen pitkäjänteistä arviointitraditiota. Kuitenkin meillä olisi tähän erinomaiset edellytykset.

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 240
Sivuja
122
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.google.fi