Älykäs sopimus – Miten blockchain muuttaa sopimuskäytäntöjä?

Lauslahti KristianMattila JuriSeppälä Timo

Tiivistelmä

Poiketen tekojen, puheen tai kirjoituksen avulla syntyvistä tavanomaisista sopimuksista, älykäs sopimus on ohjelmointikoodille rakentuva, itsensä toteuttava tietokoneohjelma. Tässä artikkelissa tutkitaan älykkäitä sopimuksia digitaalisen alustatalouden ja kansallisen sopimusoikeudellisen lainsäädäntömme näkökulmista. Artikkelissa arvioidaan, miten hyvin sopimusoikeuden yleiset opit ja erityisesti niihin lukeutuvat syntymekanismit ovat sovellettavissa älykkäiden sopimusten kaltaisiin uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Lisäksi tämän perusteella tarkastellaan älykkäiden sopimusten yhteensopivuutta nykylainsäädäntömme kanssa.

Artikkelissa havaitaan, että älykkäitä sopimuksia näyttää olevan mahdollista rakentaa muutamien käyttötapausten sijasta lukemattomasti erilaisia. Lisäksi niitä voidaan laatia hyvin erilaisista lähtökohdista ja täysin toisistaan eroaviin tarkoituksiin. Havaintojemme mukaan älykäs sopimus voi synnyttää ainakin osassa tilanteista oikeudellisesti sitovia velvoitteita sen osapuolille. Älykkään sopimuksen syntyä kuvaava mekaniikka näyttää selittyvän parhaiten rinnastamalla se myyntiautomaatin kanssa tehtäviin ns. hiljaisiin sopimuksiin.

Alustatalouden näkökulmasta perinteisiä sopimuksia ei ole aiemmin mielletty alustaan liittymisen kynnystä madaltavaksi tekijäksi siinä merkityksessä, että alustan verkostovaikutuksia voitaisiin kasvattaa yritysten teknisiä sopimusrajapintoja avaamalla. Älykkäät sopimukset ovatkin esimerkki teknologisen kehityksen kautta muodostuvista täysin uudenlaisista sopimuskäytänteistä, joihin tulee varautua ajoissa. Johtuen älykkäiden sopimusten varhaisesta kehitysvaiheesta, toistaiseksi todellisia käyttötapauksia on kuitenkin olemassa erittäin rajoittunut joukko. Digitaalisten alustojen kehitys edellyttääkin tässä vaiheessa laajamittaista teknis-taloudellis-juridista näkökulmaa.

Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices?

Abstract

Unlike conventional contracts established through speech, written words, or actions, smart contracts are algorithmic, self-executing and self-enforcing computer programs. In this article, we analyze smart contracts from the perspective of digital platforms and the Finnish contract law. We examine how well the formation mechanisms of the general principles of contract law can be applied to the new technological framework of smart contracts. In addition, the adoptability of smart contracts as a part of our current legislation is evaluated on the basis of this analysis.

We find that instead of a clearly defined single use case, smart contracts can be applied in a multitude of different ways, with highly varying goals and circumstances. We conclude that at least in some cases, smart contracts can create legally binding rights and obligations to their parties. The mechanism best suited for describing the formation of a smart contract seems to be analogous to a vending machine where the declaration of intent is implicitly expressed by performing contractual obligations.

Contracts have not been formerly percieved as a technical boundary resource in the sense that platform ecosystems could foster broader network effects by opening their technical contracting interfaces to third parties. Smart contracts are an example of the new kinds of technology-enabled contracting practices to which companies and public policy makers should start preparing well ahead of time. However, due to the relative immaturity of the smart contract technology, the number of current real-world applications is still very limited. The evolution of digital platforms requires an approach with a combination of technological, economic and legal perspectives.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 57
Päiväys
12.09.2016
Avainsanat
Digitaaliset alustat, Rajaresurssit, Lohkoketju, Älykkäät sopimukset
Keywords
Digital platforms, Boundary resources, Blockchain, Smart contracts
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
K12, K19, O33, O38
Sivuja
29
Kieli
Suomi