Tutkimuskirjallisuuden yleisnäkemys Suomen t&k-tuista on enimmäkseen myönteinen

Tutkimuskirjallisuuden yleiskuva julkisista innovaatiotuista on enemmän positiivinen kuin negatiivinen, mutta politiikkaa keskeisesti motivoivat tekijät ja käytännön kannalta keskeiset seikat jäävät usein sivuun. Näin kiteyttää Etlatieto Oy:n tutkimusryhmä päälöydöksen julkaisussa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Torstaina 1. joulukuuta julkistettuun raporttiin on koottu ensimmäistä kertaa kattavasti mikroekonometrisen tutkimuskirjallisuuden Suomea koskevat havainnot yksityiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan (t&k) kohdistuvien julkisten tukien vaikuttavuudesta. Kirjallisuuden yleisnäkemys tuista on enimmäkseen myönteinen. Erisuuntaisista tuloksista ja tietopuutteista johtuen tarvitaan kuitenkin lisää laadukasta tutkimusta. Tämä tukisi aiempaa paremmin politiikkatoimien suunnittelua ja päätöksentekoa.

Tutkijat kokosivat kansainvälisen mikroekonometrisen kirjallisuuden havainnot yksityiseen t&k-toimintaan kohdistuvien julkisten tukien vaikuttavuudesta. Sinänsä ansiokkaista tutkimuksista pääosa tutkimuksista ei ota kantaa innovaatiopolitiikan yleistavoitteen onnistumiseen, kuten rahoitusmarkkinapuutteiden lieventämiseen, tai käsittele politiikantekijän kannalta keskeisimpiä kysymyksiä, kuten tukien oikeaa tasoa.

Jatkossa aihetta sivuavan tutkimuksen tulisi keskittyä julkisten interventioiden kykyyn ratkoa niitä keskeisesti motivoivia pulmia – siis esimerkiksi vastata seuraaviin kysymyksiin: Mikä on ulkoisvaikutusten määrä ja ovatko ne riittävä motivaatio harjoitetulle politiikalle? Miten politiikkaa voitaisiin suunnata siten, että se osuisi täsmällisemmin yksityisesti kannattamattomaan mutta yhteiskunnallisesti houkuttelevaan toimintaan?

T&k-tukien taloustieteelliset perusteet ovat sinänsä vahvoja; arviointitutkimuksen haasteista ei tule tehdä sitä väärää johtopäätöstä, ettei harjoitetusta politiikasta olisi hyötyä tai ettei sitä tulisi harjoittaa. Läpikäydyn tutkimuskirjallisuuden haasteet ja tietopuutteet tarkoittavat sitä, että tutkimuslinjaa on syytä jatkaa. Tarvitaan lisää korkeatasoista mikroekonometrista todistusaineistoa päätöksenteon tueksi.

Tulevien politiikkatoimenpiteiden suunnittelussa tulisi jo ennakoivasti huomioida mahdollisuudet luotettavaan vaikuttavuusarviointiin. Olisikin paikallaan, että julkisista yritystuista vastaavat ministeriöt ja rahoittajaorganisaatiot tekisivät jatkoarvion yhdessä tutkijoiden kanssa uusista aineistotarpeista sekä mahdollisuuksista sisällyttää yritystukijärjestelmään ominaisuuksia, jotka edistävät toimenpiteiden vaikuttavuuden luotettavaa arvioimista.

Katsaus t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikuttavuuteen -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Hankeen toteutuksesta vastasi Etlatieto Oy. Hanketta johti toimitusjohtaja Petri Rouvinen (PhD). Tutkimusryhmän muut jäsenet olivat tutkija Ilkka Ylhäinen (KTT) ja tutkija Tero Kuusi (FT).

Yksityisen t&k-toiminnan vaikuttavuus -katsausraportti

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Rouvinen, Etlatieto Oy, p. 050 367 3474, pro@etla.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja pääsuunnittelija Kai Husso, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 063 683, kai.husso@tem.fi

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta