Luonnos hallituksen esitykseksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyen taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin liittyvän säädöksen muuttamisesta

Eduskunnan työ- ja elinkeinoministeriölle aiheesta VN/7184/2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Etlalta lausuntoa hallituksen esityksestä yrityspalvelujen asiakas- tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyen taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin liittyvän säädöksen muuttamisesta.

Toteamme, että hallituksen esitys yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän laajentamisesta valtion myöntämillä yritystukitiedoilla on erittäin tärkeä ja kannatettava esitys.

Etlan tiettyihin tukiin rajattua Tilastokeskuksen yritystukitietokantaa hyödyntävissä tutkimuksissa on havaittu tukien kohdentumisessa jatkuvuutta ja kumuloitumista. Yhtenäinen kaikki yritystuet yhteen tietokantaan kokoava yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä mahdollistaa laajemman tukien kumuloitumisen seurannan EU:n valtiontukisääntelyn mukaisesti.

Tukien vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta kaikki valtion yritystuet sisältävä tietokanta ja sen saaminen aiempaa nopeammin ja kattavammin tutkijoiden käyttöön Tilastokeskuksen yritystukitieto-kannan kautta on olennaisen tärkeä uudistus. Tukien empiiristä vaikuttavuustutkimus on Suomessa tähän asti keskittynyt paljolti t&-tukien vaikuttavuuteen. Muiden tukien osalta Tilastokeskuksen yritystuki-tietokanta on antanut mahdollisuuden arvioida empiirisesti myös työllistämis- ja investointitukien vaikuttavuutta. Yritystukitietokannassa nykyisin käytetty karkea tukimuotoluokittelu (esim. investointituki, tuotekehitystuki, energiatuki, työllistämistuki, ympäristötuki) ei kuitenkaan anna mahdollisuutta tarkempaan tukien vaikuttavuuden arviointiin asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Esimerkiksi investointitukia on voitu myöntää hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin kuten yritystoiminnan laajentamiseen ja erilaisiin aineellisiin ja aineettomiin investointeihin.

Tuen myöntäjien velvoittaminen ilmoittamaan tarkemmalla tasolla myös myönnetyn yritystuen tarkempi käyttötarkoitus antaisi tarkemman tilannekuvan tukien kohdentumisesta, tavoitteista ja kehityksestä. Myönnettyjen tukien käyttötarkoitusten tarkempi tilastointi mahdollistaisi myös aiempaa laajemman ja tarkemman tutkimuksen sen suhteen, kuinka hyvin yritystuet ovat edistäneet niille asetettuja tavoitteita.

Valtion viranomaisten ja niiden puolesta tukea myöntävien yhteisöjen ja säätiöiden velvoittaminen tallettamaan tiedot myöntämistään ja maksamistaan valtiontuista yrityspalvelujen asiakastieto- järjestelmään ja kaikkien julkiseksi määriteltyjen tietojen julkistaminen avoimen tietoverkon välityksellä on myös kannatettava sekä yhdenmukainen toimenpide aiemmin tehtyjen julkisen tiedon avoimuutta vahvistavien politiikkalinjausten kanssa (esim. Valtioneuvoston periaatepäätös 3/2011 julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta).

 

Heli Koski

tutkimusjohtaja

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos