Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä koheesiopolitiikan uudistamisesta ohjelmakaudelle 2021−2027 annetuista komission ehdotuksista (koheesiopolitiikan asetuspaketti)

Eduskunnan talousvaliokunnalle aiheesta U 78/2018 vp

Asiakirja käsittelee taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tueksi luotuja rahastoja uudella rahoituskehyskaudella 2021-2027. Rahastojen kokonaisvarat supistuvat 50 mrd. euroa 330 miljardiin euroon. Supistuksesta pääosa (45 mrd.) kohdistuu koheesiorahastoon.

Olennaiset muutokset koskevat rahoituksen keskittämistä pienempään joukkoon prioriteetteja, jäsenmaiden oman rahoitusosuuden lisäystä ja rahoituksen ehdollisuuden vahvistamista. Ehdollisuus koskisi yhtäältä nykykautta vastaavasti jäsenvaltion toimia kasvu- ja vakaussopimuksen, neuvoston talouspoliittisten suositusten ja julkisen talouden kestävää hoitoa koskevia asioita. Uutena ehdollisuutena tulisi mukaan oikeusvaltioperiaatteiden noudattaminen.

Valtioneuvosto tukee komission ehdotusten yleissuuntaa ja pääosaa yksityiskohtaisista ehdotuksista.

Etlalla ei ole huomauttamista sen paremmin komission ehdotukseen kuin valtioneuvoston kantaankaan. Erityisesti on kuitenkin syytä korostaa hyvin määritellyn ehdollisuuden tärkeyttä koheesiopolitiikan tehokkuuden tukena. Uusi vaatimus oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta on tärkeä, paitsi sinänsä, myös tekijänä, joka tukee hyvää taloudellista kehitystä.

 

Vesa Vihriälä

Toimitusjohtaja

Etla