New Evidence on the Effect of Technology on Employment and Skill Demand

Hirvonen JohannesStenhammar AapoTuhkuri Joonas

Abstract

We present novel evidence on the effects of advanced technologies on employment, skill demand, and firm performance. The main finding is that advanced technologies led to increases in employment and no change in skill composition. Our main research design focuses on a technology subsidy program in Finland that induced sharp increases in technology investment in manufacturing firms. Our data directly measure multiple technologies and skills and track firms and workers over time. We demonstrate novel text analysis and machine learning methods to perform matching and to measure specific technological changes. To explain our findings, we outline a theoretical framework that contrasts two types of technological change: process versus product. We document that firms used new technologies to produce new types of output rather than replace workers with technologies within the same type of production. The results contrast with the ideas that technologies necessarily replace workers or are skill biased.

Uutta tutkimustietoa teknologian vaikutuksista työn ja taitojen kysyntään

Tiivistelmä

Esitämme uutta tutkimustietoa teknologian vaikutuksista työllisyyteen, taitojen kysyntään ja yritysten toimintaan. Tärkein havaintomme on, että teknologiainvestoinnit johtivat työllisyyden kasvuun mutta ei työntekijöiden keskimääräisen koulutustason muutoksiin aineistomme yrityksissä. Keskeisin tutkimusasetelmamme perustuu teknologiatukiohjelmaan Suomessa, joka lisäsi selvästi teknologiainvestointeja teollisuusyrityksissä. Aineistomme mittaavat täsmällisesti eri teknologioita ja työntekijöiden taitoja ja voimme seurata yrityksiä ja työntekijöitä yli ajan. Hyödynnämme uusia tekstianalyysi- ja koneoppimismenetelmiä tutkimusasetelman muodostamisessa ja teknologisen kehityksen mittaamisessa. Havaintojen selittämiseksi esitämme teoreettisen viitekehyksen, joka asettaa vastakkain kaksi erilaista teknologista muutosta: tuotanto- ja tuotekeskeisen teknologisen muutoksen. Dokumentoimme että yritykset käyttivät uusia teknologioita uudentyyppisten tuotteiden tuottamiseen työntekijöiden korvaamisen sijaan. Tulokset ovat ristiriidassa ajatusten kanssa, joiden mukaan teknologiat väistämättä korvaavat työntekijöitä tai lisäävät korkeasti koulutettujen työntekijöiden kysyntää.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Working Papers 93
Päiväys
11.04.2022
Avainsanat
Teknologia, Työ, Taidot, Yritystuet
Keywords
Technology, Labor, Skills, Industrial policy
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
J23, J24, O33
Sivuja
134
Kieli
Englanti