Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Isotalo EetuKanninen OhtoKarhunen HannuMaczulskij TerhiRavaska Terhi

Tiivistelmä

Tarkastelemme tässä raportissa ulosottojärjestelmän yhteyttä toimeentuloon ja työllisyyteen. Keskustelemme optimaalisen järjestelmän ominaisuuksista käsitteellisesti, vertailemme Suomen järjestelmää Saksan ja Yhdysvaltojen järjestelmään, sekä kuvailemme ulosotossa olevien tilannetta tilastojen valossa. Lisäksi tarkastelemme SISU-mikrosimulaatiomallin avulla raportissamme erilaisten uudistusvaihtoehtojen vaikutuksia.

Merkittävä osa ulosotossa olevista on pienituloisia ja järjestelmän uudistamisella voidaan potentiaalisesti vaikuttaa pienituloisten asemaan merkittävällä tavalla.

Ulosottojärjestelmällä on myös välillisiä vaikutuksia mm. työn tarjontaan. Tässä raportissa simuloiduilla reformeilla voitaisiin alentaa keskimääräistä työllistymisveroastetta toistuvaistulosta velkaansa lyhentävien ulosotossa olevien henkilöiden joukossa korkeimmillaan lähes puolitoista prosenttiyksikköä. Reformivaihtoehdoista progressiiviseen maksutaulukkoon siirtyminen vaikuttaa eniten työllistymisveroasteeseen. Alentunut velkojen takaisinmaksu kuitenkin näkyy takaisinmaksun venymisenä ja siten työn tarjonnan alenemisena myöhempinä vuosina. Mikäli velkoja ei mitätöidä esimerkiksi henkilökohtaisen velkajärjestelyn kautta, ulosottotaulukkoon tehtävät muutokset eivät välttämättä vaikuta työn tarjontaan merkittävästi.

Johtopäätöksinä toteamme, että järjestelmän yksinkertaistaminen, muuttaminen progressiivisemmaksi, sekä velkajärjestelyn helpottaminen vaikuttavat potentiaalisilta hyvinvointia parantavilta reformivaihtoehdoilta.

Wage Garnishment, Social Security and Labor Supply

Abstract

We study the relationship between the wage garnishment, poverty and labor supply. We discuss the properties of an optimal system conceptually, we compare the Finnish system to those of the US and Germany, and we describe those is wage garnishment statistically. Moreover, we study the effects of different reform alternatives using the SISU microsimulation model.

A significant proportion of those in wage garnishment are thus low-income individuals, which means that reforming the system could potentially improve welfare.

The wage garnishment program also has indirect effects, including on labor supply. The reforms studied here could lower the participation tax rate by up to one and a half percentage points. A progressive garnishment schedule reform studied here would have the largest impact on the participation tax rate of all the reforms considered. A lower garnishment rate will prolong the payback period and thus lower labor supply at the end of the payback period. Any reform that is not coupled with debt cancellations e.g. in the form of debt restructuring would not have a significant effect on total labor supply.

We conclude that simplifying the system, making the payment schedule more progressive and making debt restructuring easier seem like potential routes to improve welfare.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
31.05.2021
Avainsanat
Ulosotto, Työttömyys, Velka, Työntarjonta, Tutkimus, Tutkimustoiminta
Keywords
Wage garnisment, Unemployment, Debt, Labor supply, Research, Research activities
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:40.
Sivuja
93
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.