Työpankin kautta työllistyminen

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan työpankin välityksellä avoimille työmarkkinoille työllistyneiden henkilöiden työelämässä menestymistä jatkossa. Kohderyhmän työmarkkinakokemuksia seurataan pari vuotta ajassa eteenpäin. Työpankin jälkeisistä työkokemuksista esitetään kahdenlaisia tuloksia. Yhtäältä havainnollistetaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työmarkkina-aseman yleistä kehitystä ja toisaalta raportoidaan tilastollisiin arviointimenetelmiin pohjautuvia tuloksia heidän työllisyystilanteestaan. Tulokset osoittavat muun muassa sen, että työpankin kautta työllistyneet ovat pärjänneet keskimäärin paremmin kuin samankaltaiset henkilöt, jotka eivät olleet työpankin asiakkaina.

Employment Mediation Via Job Banks

Abstract

In this report, we follow up the situation of individuals having re-entered the labour market with the help of a so-called job bank. The follow-up period extends over the next two years after their job-bank-mediated transition into the open labour market. We present two different sets of results concerning individuals’ near-future labour market experiences. The first set illustrates the development of their employment situation more generally while the second set reports results obtained from using statistical evaluation methods. The results show, inter alia, that the labour market prospects of those having been employed via a job bank have, on average, been clearly better than for identical individuals not having used the services of a job bank.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 64
Päiväys
20.12.2016
Avainsanat
Työpankki, Työllistyminen, Työllisyys, Aktiivinen työvoimapolitiikka, Vaikuttavuus, Arviointi
Keywords
Job bank, Employability, Employment, Active labour market policies, Impact, Evaluation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
I38, J64
Sivuja
19
Kieli
Suomi