Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen

Tiivistelmä

Tarkastelemme Tekesin rahoituksen vaikutuksia kohdeyritysten työn tuottavuuteen visuaalisen analyysin avulla ja vertaamme siinä saatuja havaintoja kahteen hiljattain julkaistuun kehittyneempiä tilastollisia menetelmiä hyödyntäneeseen yritystukien tuottavuusvaikutuksia käsitelleeseen tutkimukseen. Lisäksi keskustelemme seikoista, joita olisi hyvä huomioida jatkossa Tekesin vaikuttavuutta arvioitaessa. Havaitsemme, että visuaalinen tarkastelu ja kyseisissä kahdessa tutkimuksessa tehty tilastollinen analyysi tuottavat samankaltaiset johtopäätökset, ts. Tekesin rahoituksella ei havaita tilastollisesti merkitseviä positiivisia tuottavuusvaikutuksia, kun yritysten muiden taustatekijöiden vaikutukset huomioidaan (joissain tapauksissa havaitaan eroja, jotka eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä). Toisaalta havaitsemme, että Tekesin vaikuttavuuden mittaamiseen tilastollisin menetelmin liittyy lukuisia haasteita ja yleisimmin käytetyissä menetelmissä on useita kehittämistarpeita. Pääsääntöisesti Tekesin vaikuttavuuden ekonometrisessa mittaamisessa Tekesin missioksi oletetaan keskimääräisen kohdeyrityksen tuottavuuden nostaminen verrattuna totuudenvastaiseen tilanteeseen, jossa tämä yritys ei olisikaan Tekesin asiakas. Tämä ei kuitenkaan ole Tekesille annettu tai sen itse artikuloima missio. Lisäksi innovaatiotoiminnan julkisen tukemisen yhteiskunnallisena pääperusteluna olevat tietoon liittyvät kansalliset ulkoisvaikutukset jäävät lähes poikkeuksetta tilastollisten vaikuttavuusarviointien ulkopuolelle.

The Impact of R&D Subsidies on Labor Productivity

Abstract

We summarize and compare previous studies considering the impact of R&D subsidies on firm-level labor productivity. These studies conclude quite consistently that the subsidies provided by Tekes do not have statistically significant impact on its client firms’ labor productivity. These studies go astray from the outset, however, as they neither measure what Tekes is set out to do nor correspond to its stated missions. Furthermore, serious methodological issues remain unaddressed both by these studies and by the literature at large. Our findings call for extensive effort in developing a more appropriate tool box for evaluating the impacts of innovation policy.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 35
Päiväys
23.10.2014
Avainsanat
Tekes, T&k-tuet, Tuottavuus, Vaikuttavuus
Keywords
Tekes, R&D subsidies, Productivity, Policy evaluation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L52, L53, O25
Sivuja
22
Kieli
Suomi