Servitization as a Productive Strategy of a Firm – Evidence from the Forest-Based Industries

Viitamo Esa

Abstract

A central aspect of the industrial evolution in the advanced economies is the phenomenon called servitization. In general, the term servitization or product-service transition is used to highlight the change, where the tangible offering of a manufacturing firm is augmented with intangible services. In this paper, servitization is addressed broadly as a strategic reorientation by a manufacturing firm which entails adjustments in the firm business model as well. A useful framework to address the product-service transition is the socio-economic view of service productivity. On that basis, the paper shows how the productive strategy of the servitizing firm is linked with the business model that builds on service-dominant (S-D) logic. The resources and capabilities of the firm are central drivers in servitization. Via the empirical case study of the servitization strategies in the Finnish forest cluster, the paper extends the scope of analysis in the servitization research from the installed base -industries to the process industries. In a wider context, this paper contributes to the research collaboration between Aalto University (BIT) and Research Institute of the Finnish Economy, ETLA in the field of service research.

Palvelullistuminen yrityksen tuottavuusstrategiana – Evidenssiä metsäperustaisesta teollisuudesta

Tiivistelmä

Palvelullistuminen (servitization) on keskeinen teollisen evoluution piirre kehittyneissä talouksissa. Palvelullistumisella, ts. tuote-palvelu -muutoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen tuottamaa ja tarjoamaa aineellista tuotetta täydennetään aineettomilla palveluilla. Tässä raportissa palvelullistumista tarkastellaan yrityksen strategisena uudelleen orientoitumisena, joka samalla edellyttää muutoksia yritysten liiketoimintamallissa. Uusi ja hyödyllinen tapa tuote-palvelu muutoksen tarkastelemiseksi on sosioekonominen viitekehys palvelun tuottavuudesta. Tähän viitekehykseen perustuen raportissa havainnollistetaan, miten palvelullistuvan yritysten tuottavuusstrategia on yhteydessä liiketoimintamalliin, jonka lähtökohtana on palveluperustainen logiikka (service-dominant logic). Yrityksen resurssit ja kyvykkyydet ovat keskeisiä tuote-palvelu -muutoksen ajureita. Suomen metsäteollisuuden palvelustrategioita tarkastelevan tapaustutkimuksen valossa raportti laajentaa palvelullistumisen tutkimuksen näkökulmaa ns. installed base -teollisuudesta prosessiteollisuuteen. Raportti on osa Aalto yliopiston (BIT) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) välistä yhteistyötä palvelututkimuksen alueella.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 14
Päiväys
07.08.2013
Avainsanat
Palvelullistuminen, Strategia, Tuottavuus, Palvelukeskeinen logiikka, Metsäklusteri
Keywords
Servitization, Strategy, Productivity, Service-dominant logic, Forest-based industries
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D24, L14, M11, M21
Sivuja
34
Kieli
Englanti