Roadmap for Renewal: A Shared Platform in the Food Industry

Kotiranta AnnuSeppälä TimoTahvanainen Antti-JussiHemminki MarkusMattila JuriSadeoja SamuliTähtinen Tea

Abstract

The majority of digital platform research has focused on consumer-centric platforms. Driven by the vast growth potential of direct consumer market access, industrial communities locked behind the conventional gatekeepers in their respective value chains have lately started to tinker with their own platform creation initiatives. Aided by fifteen food industry actors, we identify two critical managerial prerequisites for and design a six-step roadmap towards a participatory infrastructure platform – a platform that allows platform participants to share proprietary data and – by exploiting the data – to create new artifacts in consumer-centric marketplaces. Beyond product innovations, sharing data also enables new optimization layers for operational efficiencies and increased productivity on the industry level. In exploring the participants’ commitment and willingness to shift towards such a platform model, we found three operational data types that the companies would readily be willing to share: 1) transportation data, 2) warehousing data, and 3) demand/supply data managed with decentralized governance models. In the short term, each data type could provide the foundation for the establishment of a specific type of an operational platform: a transportation platform, a warehousing platform, or a market platform. The latter would provide the long-sought direct access to consumer markets. Building on these models, we identify another three strategic avenues for long-term joint development: 1) algorithmic development and evolution of the platform, 2) cross-industry interoperability of the platform, and 3) interoperability with competing platforms. Laying out a roadmap of evolving platform models towards a consumer-driven business ecosystem, we contribute to the empirical literature on industrial platform creation.

Uudistumisen askeleet elintarvikealalle alustataloudessa

Tiivistelmä

Kuluttajakeskeiset liiketoiminta-alustat ovat viime aikoina saaneet tutkimuksessa paljon huomiota osakseen. Myös perinteisten arvoketjurakenteiden kahlitsemat teollisuuden alat ovat sittemmin kiinnostuneet alustamallin toiminnallisuuksista, jotka mahdollistavat suoran pääsyn kuluttajamarkkinoille. Viidentoista elintarvikealan yrityksen auttamana tunnistamme kaksi keskeistä perusedellytystä, jotka jokaisen digitaalisessa alustaympäristössä toimivan yrityksen tulee täyttää. Lisäksi rakennamme kuusivaiheisen tiekartaston kohti avointa, kuluttajakeskeistä liiketoiminta-alustaa, joka mahdollistaa vapaan tiedonjaon alustalla toimivien organisaatioiden välillä. Avoin data kiihdyttää kuluttajalähtöisten innovaatioiden synnyttämistä ja mahdollistaa koko arvoketjunlaajuisten logistiikkaprosessien optimoinnin reaaliajassa. Alustan toimivuus vaatii määritelmällisesti vapaata tiedon jakoa osallistujien kesken. Tarkasteltaessa yritysten valmiuksia jakaa omaa tietoa tunnistettiin kolme tietoluokkaa, joihin yritykset suhtautuvat jo tällä hetkellä avoimesti: 1) kuljetustieto, 2) varastotieto ja 3) kysyntä-/tarjontatieto, jota hallittaisiin hajautetusti. Nämä kolme tietoluokkaa voisivat kukin toimia pohjana omanlaisensa alustan perustamiselle: kuljetus-, varasto- tai markkina-alustalle. Viimeksi mainittu mahdollistaisi kaivatun suoran pääsyn kuluttajarajapintaan. Pitkällä aikavälillä näitä alustoja voidaan kehittää yhä automatisoidummiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi. Raportissa tunnistetaan kolme jatkokehitykseen soveltuvaa alustamallia: 1) algoritmisesti kehittyvä alusta, 2) poikkitoimialainen alusta ja 3) alustojen alusta, joka mahdollistaa keskenään kilpailevien alustojen yhteistoiminnan saman rajapinnan kautta. Tiekartta kohti kuluttajaohjattua, avointa liiketoiminta-alustaa syventää alustojen kehitystä empiirisesti tutkivaa kirjallisuutta.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 74
Päiväys
02.10.2017
Avainsanat
Alusta, Verkkokauppa, Monisuuntaiset markkinat, Ruokateollisuus
Keywords
Platform, E-commerce, Multi-sided markets, Food industry
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L6, L66, L8, L81, L86
Sivuja
51
Kieli
Englanti