”Platform” – Historiaa, ominaispiirteitä ja määritelmä

Seppälä TimoHalén MarcoJuhanko JariKorhonen HeidiMattila JuriParviainen PäiviTalvitie JaakkoAilisto HeikkiHyytinen Kirsi-MariaKääriäinen JukkaMäntylä MarttiRuutu Sampsa

Tiivistelmä

Tässä raportissa esitämme digitaalisen alustan määritelmän sekä sen, minkälaisia ominaisuuksia ja piirteitä alustoihin ja alustatalouteen liitetään. Raportti taustoittaa alustojen merkitystä poliittisen päätöksenteon tueksi ja toimii johdantona myöhemmin julkaistavalle raportille digitaalisista alustoista.

Alustatalous, alustat ja niiden ekosysteemit ovat vauhdilla muokkaamassa perinteisten toimialojen liiketoimintamalleja ja tietoteknistä arkkitehtuuria. Internetillä toimintaympäristönä on keskeinen rooli. Uusien digitaalisten arkkitehtuurien ansiosta edistykselliset toimijat voivat nyt ottaa loikan intranetistä kohti toimitusketju- ja Internet-keskeistä alusta-ajattelua.

Määrittelemme alustan seuraavasti:
Digitaalisilla alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri toimijat – käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen – toteuttavat lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Alustoille on tyypillistä, että eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille yhteisten pelisääntöjen ja käyttäjäkokemusten puitteissa. Alustan tyypillisenä ominaisuutena on sitouttaa ja houkutella eri toimijoita alustoihin niiden verkostovaikutusten tuottamilla taloudellisilla hyödyillä.

Tässä raportissa esittelemme alustojen kehityshistorian ja määrittämiseen kuuluvan terminologian. Lisäksi tarkastelemme alustan ominaisuuksien määritelmiä Applen alustan näkökulmasta. Analyysimme osoittaa, että alusta-käsitteelle on kaksi tulokulmaa: yrityksen sisäisen liiketoiminnan näkökulma ja yhteistoiminnallisia sekä teknisiä rajapintoja hyödyntävä Internet-ajan näkökulma. Nyt tarvitaan ymmärrystä siitä, miten eri toimijat voivat kasvaa merkittäviksi toimijoiksi alustataloudessa.

The Platform – History, Characteristics, and the Definition

Abstract

In this report we present the definition for a digital platform. We also define what kinds for characteristics and features are associated with platforms and the platform economy. This report provides background information for policy-makers on digital platforms. It also serves as an introduction to a policy implications report for the Prime Minister’s Office due later in 2016.

The platform economy, digital platforms and their ecosystems are rapidly changing the business models and information technology architectures across traditional industry boundaries. Internet as an operating environment has a central key role to play in this transformation. Thanks to new digital architectures, pioneering actors can now take the leap from intranet towards supply-chain and Internet centric platform train of thought.

We define a platform as follows:
Digital platforms refer to information technology systems upon which different actors — that is, users, service providers and other stakeholders across organizational boundaries — can carry out valued-adding activities in a multi-sided market environment governed by agreed boundary resources. Typically these actors create, offer and maintain products and services that are complementary to one another. Platforms quintessentially lure and lock in various types of actors with their network effects and economic benefits thereof.

In this report we present the developmental history of platforms and the relevant terminology to their definition. We also examine the definitions of the characteristics of platforms from the standpoint of Apple’s platform. Our analysis shows that there are two angles of approach to platforms: the point of view relating to the internal business operations of a company, and the wider aspect arising from managing social and technical boundary resources of Internet-based platforms ecosystems. Actors now require a new kind of grasp and strategic foresight to become significant players in the platform economy.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 47
Päiväys
23.11.2015
Avainsanat
Alusta, Alustatalous, Murros, Digitalisaatio
Keywords
Platform, Platform economy, Disruption, Digitalization
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L6, L8, L86, L89
Sivuja
14
Kieli
Suomi