Personality and Public Sector Employment

Maczulskij TerhiViinikainen Jutta

Abstract

Using a representative survey combined with register data on long-term labour market outcomes, this paper examines how personality traits predict sorting into public and private sector employment among prime working-age individuals. To gain deeper insights into the dynamic dimensions of the sorting process, we also study the role of personality traits in the decisions to enter or exit public sector work. Our robust results show that public sector workers are more social, while private sector workers exhibit more orderly behaviour. The link between orderliness and sectoral sorting is partly explained by the reduced entry of individuals with high levels of orderliness into public sector employment. High sociability is also financially better rewarded in the public sector, which may implicitly indicate a good fit between this trait and job performance in that sector.

Persoonallisuus ja julkisen tai yksityisen sektorin työllisyys

Tiivistelmä

Tämä artikkeli käsittelee persoonallisuuden piirteiden yhteyttä henkilön valintaan työskennellä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Artikkelissa hyödynnetään suomalaista kattavaa kyselyaineistoa persoonallisuuden piirteistä, joka on yhdistetty rekisteritietoihin henkilön työmarkkina-asemasta vuosille 1990–2009. Erityistä huomiota kiinnitetään myös henkilön siirtymiin pois julkisen tai yksityisen sektorin palveluksesta. Tutkimustulosten mukaan julkisen sektorin työntekijät ovat sosiaalisempia kuin yksityisen sektorin työntekijät. Yksityisen sektorin työllisyys puolestaan linkittyy vahvasti persoonallisuuden piirteeseen, joka kuvaa henkilön järjestelmällisyyttä ja oppimishalua. Tulokset säilyvät senkin jälkeen, kun malleissa vakioidaan erot henkilöiden koulutustaustassa ja ammatissa. Tutkimuksessa ei suoraan kartoitettu niitä mekanismeja, jotka mahdollisesti selittävät persoonallisuuden ja työpaikkasektorin välistä yhteyttä. Toisaalta tutkimuksessa havaitaan, että sosiaalisuus on positiivisessa yhteydessä erityisesti julkisen sektorin palkkoihin. Tämä voi heijastella hyvää vastaavuutta sosiaalisuuden ja työssä suoriutumisen välillä julkisella sektorilla.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 86
Päiväys
22.02.2021
Avainsanat
Persoonallisuus, Julkinen sektori, Yksityinen sektori, Ammatillinen valinta
Keywords
Personality, Public sector, Private sector, Occupational choice
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
J23, J45
Sivuja
32
Kieli
Englanti