Metsäteollisuuden vähähiilisyystiekartan taloudelliset vaikutukset

Tiivistelmä

Raportissa analysoidaan metsäteollisuutta koskevan vähähiilisyystiekartan toteutumisen taloudellisia vaikutuksia. Raportin laskelmien lähtökohtana on AFRY:n laatima tulevaisuusskenaario, jonka pohjalta on laskettu tämän skenaarion tuottamat arvonlisäys- ja työllisyysvaikutukset. Mikäli skenaario toteutuisi, muutos viime vuosikymmenien aikana tapahtuneeseen kehitykseen olisi merkittävä. Vuoteen 2017 verrattuna metsäteollisuuden kiinteähintainen arvonlisä Suomessa kasvaisi vuoteen 2035 mennessä 55–75 %:lla ja vuoteen 2050 mennessä 90–135 %:lla. Myös arvoketjujen kautta syntyvät välilliset vaikutukset kasvaisivat suurin piirtein yhtä paljon. Työn tuottavuuden kasvua haarukoivissa vaihtoehdoissamme toimialojen työllisyys pysyisi likimain ennallaan.

The Low-carbon Roadmap of the Finnish Forest Industries: An Economic Impact Assessment

Abstract

In this paper, we analyse the economic impacts of the low-carbon roadmap made for the Finnish forest industries. The analysis is based on a future scenario provided by AFRY. Given the unit prices and production levels of six forest industry production categories, we assess the value added and employment effects to the Finnish economy. If the scenario is fulfilled, the change would be stark compared to the developments in the previous decades. The value added of forest industries would increase 55–75% from 2017 to 2035 and 90–135% from 2017 to 2050. The indirect effects through the value chains would be of similar magnitude. If the development of labour productivity would remain at recently observed levels, the increased forest industry production would maintain the current employment level.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 105
Päiväys
17.06.2020
Avainsanat
Metsäteollisuus, Ilmastonmuutos, Vähähiilisyys, Vaikutus, Arvonlisäys, Työllisyys
Keywords
Forest industry, Climate change, Low carbon, Impact, Value added, Employment
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L6, L73, Q01
Sivuja
15
Kieli
Suomi