Inward Foreign Direct Investment Promotion – A Review of Policy Rationales and Impacts

Gustafsson RobinAalto Eero

Abstract

We review the extant research on the government inward foreign direct investment (FDI) policy interventions, concentrating on investment promotion agencies (IPA). Based on the research literature, the review synthesizes inward FDI policy intervention rationales and economic justifications for the intervention, impact evaluations of inward FDI interventions, and current forms and mechanisms of inward FDI promotion.

We identify three distinct market failures in attracting FDI justifying public intervention to support FDI: (1) transactional and structural imperfections in the host market to attract FDI of multinational enterprises (MNE); (2) failure to incentivize firms in the home market in attracting inward FDI; and (3) firm constraints in engaging with foreign MNEs. Furthermore, policy interventions are justified due to FDI generates positive spill-over effects to local firms and valuable firm, industry, region, and economy level additionalities from public interventions.

Policy interventions facilitating FDIs amplifies spillover-effects on host market firms, especially through increased productivity. Digital infrastructure and platform economy conditions in sectors, reduce transactional and structural imperfections. These advancements also foster more rapid and wider spillover effects. However, they also impose new imperfections in markets with respect to FDI.

Katsaus ulkomaisten investointien edistämisen oikeutukseen ja vaikutuksiin

Tiivistelmä

Raportissa esitetään kattava synteesi julkisen sektorin ulkomaisten yritysten investointien edistämisen oikeutusta ja vaikuttavuutta käsittävästä tutkimuskirjallisuudesta. Katsaus keskittyy ulkomaisten investointien edistämisen oikeutukseen, taloudellisiin perusteisiin, vaikuttavuusarvioon ja edistämisen muotoihin.

Tunnistamme kolme erillistä markkinavirhettä, jotka oikeuttavat julkisen sektorin ulkomaisten investointien edistämisen. Ensinäkin, markkinat eivät houkuttele tehokkaasti kansainvälisten yritysten investointeja kohdemarkkinan rakenteellisten ja liiketoiminnallisten epätäydellisyyksien takia. Toiseksi, edistämistoimien hyödyn valuessa koko kohdemarkkinalle, yrityksillä ei ole riittävästi taloudellisia kannusteita toteuttaa edistämistoimia. Kolmanneksi, pienten ja keskisuurten yritysten kyvykkyydet ja resurssit toteuttaa edistämistoimia ovat rajoittuneita. Näiden lisäksi edistämistoimien oikeutuksen muodostavat ulkomaisten investointien synnyttämät positiiviset läikyntävaikutukset yrityksille, toimialoille, alueille ja kansantaloudelle.

Politiikkatoimet ulkomaisten investointien edistämiseksi vahvistavat niiden läikyntävaikutuksia, eritoten nostavat tuottavuutta. Keskeiset läikyntävaikutuksia välittävät tekijät ovat yritysten ominaispiirteet, ulkomaisten investointien muodot, toimialojen piirteet, läheisyys ja kohdemaan olosuhteet.

Sektorikohtaisesti digitaalinen infrastruktuuri ja alustatalous vähentävät rakenteellisia ja liiketoiminnallisia epätäydellisyyksiä ulkomaisten investointien osalta. Nämä myös nopeuttavat ja laajentavat läikyntävaikutuksia investoinneista. Kuitenkin alustatalous tuottaa myös uusia epätäydellisyyksiä markkinoille suhteessa ulkomaisiin investointeihin. Lisätutkimusta tarvitaan siitä, miten alustatalous vaikuttaa tässä katsauksessa tunnistettuihin julkisen sektorin ulkomaisten investointien edistämistoimien oikeutukseen ja taloudellisiin perusteisiin.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 103
Päiväys
02.06.2020
Avainsanat
Ulkomaiset investoinnit, Vaikuttavuusarviointi, Politiikka-rationaliteetit
Keywords
Foreign direct investment, Investment promotion agencies, Impact evaluation, Policy rationales
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D83, F21, F23, L15, N70
Sivuja
13
Kieli
Englanti