International Investment and Firm Performance: Empirical Evidence from Small Open Economies

Kaitila VilleMcQuinn JohnSiedschlag IuliaZhang Xiaoheng

Abstract

This paper examines the causal link between foreign investment and firm performance in six small open economies in the European Union. Specifically, using micro data for manufacturing and services over the period 2001–2009, we analyse the effects of foreign mergers and acquisitions on labour productivity and employment growth up to five years after acquisition. Our results indicate that foreign investors tend to acquire larger firms in both manufacturing and services. Other characteristics of acquired firms differ across countries and between manufacturing and services. Taken together, our estimates suggest that foreign investment had stronger effects on firm performance in services in comparison to manufacturing.

Kansainväliset investoinnit ja yritysten kehitys: empiirisiä tuloksia pienistä avotalouksista

Tiivistelmä

Tarkastelemme ulkomaisten sijoitusten ja yritysten kehityksen välistä yhteyttä kuudessa pienessä avotaloudessa Euroopan unionissa. Käyttämällä mikroaineistoja teollisuuden ja palvelualan yrityksistä vuosille 2001–2009 analysoimme ulkomaisten yritysostojen (mergers & acquisitions) vaikutuksia yritysten työvoiman tuottavuudelle ja työllisyyden kasvulle viisi vuotta omistuksen siirtymisestä eteenpäin. Tulostemme mukaan ulkomaiset yritykset hankkivat omistukseensa keskimääräistä suurempia yrityksiä niin teollisuudessa kuin palvelualoillakin. Muiden ominaisuuksien osalta ostetuissa yrityksissä on maa- sekä sektorikohtaisia (teollisuus vs. palvelut) eroja. Kokonaisuutena ottaen ulkomaisilla sijoituksilla näyttää olevan suurempia vaikutuksia yritysten kehitykseen palvelualoilla kuin teollisuudessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 6
Päiväys
01.03.2013
Avainsanat
Monikansalliset yritykset, Tuottavuus, Työllisyys, Propensity score matching
Keywords
Multinational firms, Productivity, Employment, Propensity score matching
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F16, F23, J24
Sivuja
40
Kieli
Englanti