Innovation, Firm Risk and Industry Productivity

Maliranta MikaMäättänen Niku

Abstract

Radical innovations require risk-taking. However, it is hard to find an objective measure for innovation investments that would take riskiness into account. In this paper, we investigate how a simple measure of firms’ innovation investments, namely the employee share of managers and professionals, is associated with profit risk at the firm level. Using data that cover essentially all firms in the Finnish business sector, we first document that labor productivity dispersion is very high among firms with a high employment share of managers and professionals. We also find that the dispersion in the return to firms’ total capital is particularly high among young firms with a high employment share of managers and professionals. We then build a simple model where firms’ innovation activities and firm risk are interrelated. We use the model to analyze how the asymmetric tax treatment of profits and losses in corporate taxation influences firms’ innovation decision in market equilibrium and whether innovation subsidies can improve industry productivity by mitigating such a tax distortion.

Innovaatio, yritysriski, ja toimialan tuottavuus

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten innovaatiointensiivisyyden ja yrityksiin sijoitetun pääoman tuottoon liittyvän riskin välistä yhteyttä. Innovaatiointensiivisyyttä mitataan johtajien ja erikoisasiantuntijoiden työvoimaosuudella. Kattavaan yritysaineistoon perustuva empiirinen analyysi osoittaa, että varsinkin nuorten yritysten osalta kokonaispääoman tuotto vaihtelee selvästi eniten erittäin innovaatiointensiivisten yritysten keskuudessa. Kokonaispääoman tuoton vaihtelu on näissä yrityksissä keskihajonnalla mitattuna lähes kaksinkertainen samanikäisiin matalan innovatiivisuuden yrityksiin verrattuna. Lisäksi nuorten innovaatiointensiivisten yritysten keskimääräinen tuotto oli suhteellisen matala. Innovaatiointensiivisten yritysten kokonaispääoman tuotto nousee muiden yritysten tasolle vasta usean vuoden jälkeen yritystoiminnan aloittamisesta. Tutkimuksessa kehitetään myös yritysten innovaatiopanostusten ja riskinoton yhteyttä kuvaava teoreettinen malli, jonka avulla voidaan tarkastella riskinoton kannustimien merkitystä yritysten innovaatiovalintojen ja toimialan tuottavuuden kannalta. Mallitulosten mukaan esimerkiksi nykyiseen yritysverotukseen liittyvästä voittojen ja tappioiden epäsymmetrisestä verokohtelusta seuraa, että yritykset investoivat toimialan tuottavuuden kannalta liian vähän korkean riskin innovaatiotoimintaan.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 22
Päiväys
01.04.2014
Avainsanat
Tuottavuus, T&K, Innovaatiot, Yritysverotus
Keywords
Productivity, R&D, Innovation, Corporate taxation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
E23, L16, O47
Sivuja
18
Kieli
Englanti