Industry restructuring in the ICT sector – What does labor mobility tell us about skill relatedness and knowledge spillovers?

Nikulainen TuomoPajarinen Mika

Tiivistelmä:
Toimialat käyvät läpi eri kehitysvaiheita, joissa kussakin olemassa osaamisen merkitys vähenee ja uusi osaaminen on keskeisemmässä asemassa toimialojen uudistumisprosessissa. Aiemmissa tutkimuksissa toimialojen kehitysvaiheita on tarkasteltu erityisesti tuotannon ja viennin näkökulmasta, jättäen yhden teeman pienemmälle huomiolle – henkinen pääoma. Toimialojen uudistuminen on dynaaminen prosessi, jossa yhdellä toimialalle tuotettu osaaminen siirtyy muille toimialoille työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa. Tässä raportissa tarkastellaan työvoimavirtojen eri toimialojen välillä paljastaen toimialojen välisiä riippuvuussuhteita. Tarkastelussa ovat myös korkean ja alhaisen osaaminen eroavaisuudet työvoimavirroissa. Työvoimavirtojen kautta voidaan tunnistaa toimialojen välisiä ulkoisvaikutuksia rakennemuutoksen eri vaiheissa. Tutkimuksessa käytetään yksilötason aineistoa Suomen ICT-teollisuudesta vuosilta 1989–2010. Tarkastelussa ovat erityisesti ICT-sektorin keskeisimmät toimialat: valmistus, palvelut ja ohjelmistokehitys. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että työvoimavirroissa on huomattavia eroja toimialojen ja osaamistasojen välillä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 17
Päiväys
28.08.2013
Avainsanat
työvoiman liikkuvuus, riippuvuussuhteet, ICT sektori, ulkoisvaikutukset
Keywords
labor mobility, skill relatedness, ICT sector, knowledge spillovers
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
J24, J21, J62
Sivuja
26
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti