Finland and Its Northern Peers in the Great Recession

Abstract

The report focuses on the relative macroeconomic performance since the global financial crisis of six Northern European countries with a special emphasis on Finland. While fiscal and monetary policies have definitely impacted on macroeconomic outcomes in the six countries examined, as a whole they do not appear to be the key driving forces of the differences observed between the countries. The initial vulnerabilities, the nature of shocks and the resilience of the economies appear more important in explaining the differences. In particular, the weakness of growth in Finland can best be explained by a series of exceptional negative shocks in combination with a too weak capacity of the economy to improve its cost competitiveness in the absence of exchange rate flexibility.

 

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan kuuden Pohjois-Euroopan maan kokonaistaloudellista kehitystä globaalista finanssikriisistä lähtien kiinnittäen erityistä huomiota Suomeen. Vaikka finanssi- ja rahapolitiikat ovat ilman muuta vaikuttaneet makrotalouden kehitykseen tarkastelluissa kuudessa maassa, ne eivät kuitenkaan näyttäisi olleen maiden välisten erojen avainajureita. Talouksien haavoittuvuus, niiden kohtaamat shokit ja sopeutumiskyky näyttäisivät olevan tärkeämpiä erojen selittäjiä. Suomen heikko kasvu selittyy parhaiten talouden kokemilla poikkeuksellisilla negatiivisilla shokeilla yhdessä sen kanssa, että talous ei ole kyennyt parantamaan kustannuskilpailukykyään tilanteessa, jossa valuuttakurssijoustoa ei ole.

JEL: F45, F47, E63, E65, P52
Päiväys: 15.01.2016
Sivuja: 33
Hinta: 15 €
Kieli: Englanti
ISSN: 2323-2447
2323-2455 (Pdf)
ETLA Raportit – Reports 49