Environmental Policy, Green Innovation and Market Developments

Abstract

This report explores the implementation of various R&D subsidies and other environmental policy instruments among the OECD countries from 1990-2015 and the relations of these policies to green innovation aimed at reducing greenhouse gas emissions. Here, green innovation is measured as patented ideas of the following technology categories: i) reductions of greenhouse gas emissions related to energy generation, transmission or distribution; ii) climate change mitigation technologies related to buildings and iii) climate change mitigation technologies for the production or processing of goods.

After 2005, there was clear growth in green innovation and an expansion of markets for energy from renewable sources. The development paths of the countries differ due to the different production structures and policies adopted. Our empirical analysis suggests that the adoption of white certificate schemes promoting end-user energy savings has facilitated the generation of green innovation. The data provide further support for the positive relationship between the stringency of fossil fuel taxation and green innovation.

The literature further suggests that carbon pricing and R&D subsidies are complementary policies. R&D subsidies play a substantial role in the early stages of the transition towards clean technologies. For mature technologies, the certificate system may serve as a cost-efficient means to fulfill renewable energy obligations. Renewable energy policies also tend to be more effective in countries with liberalized energy markets. Competition and policy actions that lower entry barriers enhance green innovation.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities
2019:36.

Ympäristöpolitiikka, vihreät innovaatiot ja markkinoiden kehitys

Tiivistelmä

Tämä raportti valottaa yritystukien ja muiden ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen käyttöä OECD-maissa vuosina 1990-2015 sekä niiden yhteyttä vihreisiin innovaatioihin. Vihreitä innovaatioita mitataan patentoiduilla ideoilla seuraavissa teknologialuokissa: i) kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen liittyen energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, ii) ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät rakennuksiin liittyvät teknologiat ja iii) ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät tuotantoon ja tuotteiden jalostukseen liittyvät teknologiat.

Vihreiden innovaatioiden määrä ja uusiutuvien energiamuotojen markkinat ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2005 jälkeen. Maiden väliset erot tuotantorakenteissa ja valituissa politiikkakeinoissa heijastuvat erilaisina kehityskulkuina. Aineistoanalyysimme viittaa siihen, että loppukäyttäjien energiasäästöihin tähtäävä nk. valkoisten sertifikaattien järjestelmä on edistänyt vihreiden innovaatioiden tuotantoa. Fossiilisten polttoaineiden verotuksen tiukkuuden ja vihreiden patentoitujen innovaatioiden määrän välinen suhde on positiivinen

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu ja t&k-tuet ovat toisiaan täydentäviä politiikkakeinoja. T&k-tuet ovat tärkeitä ympäristöteknologioiden kehittämisen alkuvaiheessa. Kypsempien teknologioiden osalta sertifikaattijärjestelmät voivat toimia kustannustehokkaana keinona uusiutuvaan energian käyttöön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Kirjallisuus osoittaa, että uusiutuvaa energiaa koskeva politiikka on tehokkaampaa maissa, joissa energiamarkkinat on vapautettu kilpailulle. Politiikkatoimet, joilla puretaan markkinoille pääsyn esteitä edistävät vihreiden innovaatioiden tuotantoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
2019:36.

Julkaisun tietoja

Päiväys
29.04.2019
Avainsanat
Tutkimus, Tutkimustoiminta, Yritystuet, Ympäristöpolitiikka, Vihreät innovaatiot, Uusiutuvien energiamuotojen markkinat
Keywords
Research, Research activities, Business subsidies, Environmental policy, Green innovation, Renewable energy markets
Sivuja
59
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
vnk.fi
urn.fi