Ennustetoiminta Etlassa vuosina 1971–2018

Kotilainen Markku

Tiivistelmä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) aloitti suhdanne-ennusteiden laadinnan vuonna 1971. Tähän mennessä ennusteita on siten julkaistu lähes puolen vuosisadan ajan. Ennustetoiminnan perusteet ovat tänä aikana säilyneet hyvin samankaltaisina. Joitakin muutoksia on kuitenkin tapahtunut sekä toiminnan organisoinnissa että menetelmissä. Tässä muistiossa kuvataan Etlan ennustetoiminnan kehitystä sen alusta saakka.

Noin parin vuosikymmenen ajan ennuste tuotettiin matriisiorganisaatiolla. Laitos oli jaettu temaattisesti tutkimusryhmiin, joista kukin tuotti oman sektorinsa ennusteen ennustekierroksen aikana. Vuonna 1989 laitokseen perustettiin erillinen ennusteryhmä. Aluksi ryhmä oli osa ”ennustetoimi”-nimistä tutkimusohjelmaa. Myöhemmin se kytkettiin osaksi ”makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet” -tutkimusohjelmaa.

Ennusteprosessin keskiössä on ollut kansantalouden tilinpitoon perustuva laskentakehikko ja laitoksen makrotaloudellinen malli. Alussa nämä olivat toisiinsa integroituja. Nykyisin ne toimivat erillisinä. Kansainvälisen talouden ennustamisessa ja simuloinnissa otettiin 1990-luvun jälkipuoliskolla käyttöön kansainvälisen talouden malli NiGEM. Koska Etlan ennuste on toimialoittain yksityiskohtainen, tuotantoennusteen tärkeä ennusteväline on panos–tuotos-malli. Keskeinen ennustejulkaisu on ollut 2 kertaa ja välillä jopa 4 kertaa vuodessa julkaistu Suhdanne. Syyskuussa 2016 Suhdanne alettiin julkaista paperisen ohella myös internet-versiona.

Jussi Mustonen käsitteli Etlan ennustetyötä ennen ja nyt esityskalvoissaan Etlan Senioritilaisuudessa vuonna 2018.

Forecasting Activity at Etla in 1971–2018

Abstract

The Research Institute of the Finnish Economy (Etla) started its business cycle forecasting activity in 1971. Forecasts have thus been published for almost half of a century. The foundations of forecasting have remained the same during this time. Some changes have, however, been implemented in the organization of the activity and in the tools used. In this memorandum the development of forecasting activity is described from its beginning.

About twenty years the forecasts were produced by a matrix organization. The institute was divided into thematic research groups of which each produced the forecasts of its sector during the forecasting process. In 1989 a separate forecasting group was founded. At first, it was a part of a research program called ”forecasting activity”. Later, it was organized as a part of the research program ”macroeconomy, international economy and business cycles”.

In the middle of the forecasting process have been the calculation framework based on the national accounts and the macroeconomic model of the institute. At first, these were integrated to each other. Nowadays they are separate. During the second half of the 1990s, the international macroeconomic model NiGEM was taken into use in forecasting and simulation of the international economy. Because Etla’s forecasts are detailed in terms of branches of industry, the institute’s input-output model is an important tool in producing the output forecasts. The main forecast publication is Suhdanne that has been published 2 times and occasionally even 4 times a year. In the 1990s the whole book was published in English, too, later just the extended summary. Since September 2016 Suhdanne is published also as an internet version, in addition to the paper one.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 69
Päiväys
11.07.2018
Avainsanat
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla), ennustaminen, ennustemallit
Keywords
Research Institute of the Finnish Economy (Etla), forecasting, forecasting models
ISSN
2323-2463
JEL
E0, E17, E6
Sivuja
12
Kieli
Suomi