Finpron vaikuttavuus – Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen

Hyytinen AriPajarinen MikaYlä-Anttila Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan ekonometristen arviointimenetelmien avulla sitä, onko Finpron asiakkuudella ollut yhteyttä pienten ja keskisuurten asiakasyritysten kansainvälistymiseen tai niiden taloudelliseen suorituskykyyn. Koska kansainvälistymiselle tai taloudelliselle suorituskyvylle ei ole yhtä oikeaa tunnuslukua, niitä mitataan tässä raportissa eri tavoin, toisiaan täydentävien muuttujien avulla. Tulokset antavat viitteitä siitä, että Finpron asiakkuus tukee yritysten kansainvälistymistä etenkin, kun yritykset perustavat uusia tytäryrityksiä ulkomaille tai laajentavat ulkomaisen toiminnan maajakaumaa. Myös Finpron asiakkuuden ja yritysten vientitoiminnan (harjoittaa/ei harjoita vientiä) välillä havaittiin toisinaan positiivinen yhteys, mutta tältä osin tuloksissa oli eri arviointimenetelmien välillä vaihtelua. Kun yritysten kansainvälistymisastetta mitataan ulkomaisen henkilöstön suhteellisella osuudella, ei Finpron asiakkuudella havaittu pääsääntöisesti olevan merkitystä. Finpron asiakkuuden yhteys yritysten taloudelliseen suorituskykyyn jää pääosin tilastollisesti ei merkitseväksi. Siltä osin kuin merkitseviä tuloksia tulee, eri arviointimenetelmien tai eri tarkasteluvuosien tulokset eivät usein ole yhdenmukaisia. Finpron palvelut eivät ilmeisesti ole vaikuttaneet palveluiden piiriin tulleiden yritysten taloudelliseen suorituskykyyn siten, että ao. vaikutusta olisi tässä tutkimuksessa hyödynnetyillä aineistoilla ja menetelmillä kyetty dokumentoimaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös Finpron ja kolmen muun julkisen organisaation, Finnveran, Tekesin ja työ- ja elinkeinoministeriön, tukien mahdollisia yhteisvaikutuksia yritysten kansainvälistymiseen ja taloudelliseen suorituskykyyn. Tilastollista näyttöä yhteisvaikutusten olemassaolosta ei juurikaan saada.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1258
Avainsanat
yritysten kansainvälistyminen, julkiset yrityspalvelut, julkinen yritysrahoitus, yritystuet, työ- ja elinkeinopolitiikka, Suomi
Keywords
internationalization of business, business support system, internationalization, innovation, industrial and employment policies, Finland
JEL
H81,L53,025
Sivuja
35
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi