Wage formation and gender wage gaps: The changing role of human capital in the Finnish technology industry

Asplund RitaLilja Reija

Sekä akateemisessa maailmassa että poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee vahva usko siihen, että väestön keskimääräisen koulutustason nousu kaventaa palkkaeroja ja erityisesti sukupuolten välisiä palkkaeroja. Tässä paperissa selvitetään, ulottuuko tämä vaikutus nykypäivän tutkimus- ja kehitysintensiivisille vientitoimialoille kuten teknologiateollisuuteen. Vastaus tähän kysymykseen näyttäisi olevan varovainen ’ei’. Tuloksemme osoittavat, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden perinteisellä tavalla mitatun inhimillisen pääoman rakenteessa tapahtuneet muutokset pystyvät selittämään vain murto-osan, jos lainkaan, heidän palkkarakenteessaan tapahtuneista muutoksista. Tämä koskee yhtä lailla reaalipalkkojen kasvua kuin palkkaerojen (eli palkkahajonnan)suurentumista. Sen sijaan vuonna 2002 käyttöön otettu tehtävien vaativuustasoluokitus on ainakin osittain tehnyt teknologiateollisuuden toimihenkilöiden palkanmuodostuksesta aiempaa selvästi läpinäkyvämpää. Erityisen selkeästi tämä muutos näkyy kaikista osaavimpien ja kilpailukykyisimpien naistoimihenkilöiden kohdalla, jotka aiempaa paremmin näyttäisivät siirtyneen omia taitojaan ja ponnistuksiaan vastaaviin tehtäviin. Tutkimuksemme keskeinen johtopäätös onkin, että naisten perusosaamisen nostaminen lähemmäksi miesten tasoa ei riitä kaventamaan sukupuolten välisiä palkkaeroja kansainvälisillä, vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen panostavilla toimialoilla, joissa erityisosaamisen merkitys tuottavuuden ja kannattavuuden edistämisessä on ratkaisevaa. Tämä johtuu siitä, että työelämässä on enenevässä määrin ryhdytty palkitsemaan työssä hankittua pätevyyttä. Toisin sanoen, varsinkin näillä toimialoilla on palkkatason ja palkkaerojen huomattavasti keskeisemmäksi määrittäjäksi noussut perinteisen osaamisen sijaan työn vaativuus. Näin ollen huolellisesti suunniteltu tehtävien vaativuustasoluokitus eli muodollisen ja epämuodollisen osaamisen tarkkaan mietitty yhdistäminen näyttäisi monessa tilanteessa tarjoavan tehokkaamman välineen sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamisessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1230
Päiväys
2010
Avainsanat
dekomponointi, sukupuolten välinen palkkaero, inhimillinen pääoma, tehtävien vaativuuden arviointi, teknologiateollisuus, palkanmuodostus
Keywords
Palkanmuodotus ja sukupuolten väliset palkkaerot: inhimillisen pääoman muuttunut rooli Suomen teknologiateollisuudessa
JEL
J16,J31
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti