Why do firms invest in the Baltic Sea Region

Kotilainen MarkkuNikula Nuutti

Määrittelemme Itämeren alueen koostuvaksi seuraavista maista ja alueista : Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi sekä Pietari, Leningradin alue ja Kaliningrad. Tarkastelemme Itämeren alueen suoriin ulkomaisiin sijoituksiin vaikuttavia tekijöitä kolmesta näkökulmasta. Ensiksi, tutkimme teoreettisen ja empiirisen kirjallisuuden valossa suoriin sijoituksiin yleensä vaikuttavia tekijöitä. Toiseksi, selvitämme Itämeren alueen suorien sijoitusten maajakautumaa, rakennetta sekä muita sijoitusten tunnuspiirteitä. Kolmanneksi, tutkimme suoriin ulkomaisiin sijoituksiin Itämeren alueella vaikuttavia tekijöitä kahdella yrityskyselyllä : 1) MIPIM-kiinteistösijoitusmessuihin osallistuvien yritysten joukossa, ja 2) Itämeren alueella aktiivisten suomalaisyritysten keskuudessa (Finpro-rekisteri). Keskeiset yhteiset tulokset molemmista empiirisistä tutkimuksista ovat : 1) tärkeimmät suorien sijoitusten syyt ovat markkinoiden koko ja niiden kasvupotentiaali, 2) yritykset eivät näe Itämeren aluetta yhtenäisenä markkinana investointeja koskevassa päätöksen-teossaan, 3) euroalueen ulkopuolella olevien maiden liittyminen siihen nähdään selvästi positiivisena asiana, mutta tulokset eivät ole kovin vahvoja : sitä voi selittää se, että osa valuutoista on jo melko uskottavasti kiinnitetty (Viro, Tanska, Latvia, Liettua) ja Ruotsin kruunun kellunta taas tuottaa yrityksille hajautushyötyjä, 4) julkisilla investointien edistämisorganisaatioilla on melko pieni merkitys varsinaisen investointipäätöksen teossa; ne ovat tärkeämpiä yleisen informaation antamisessa maan investointiolosuhteista. Suurimmat erot kyselyissä ovat seuraavat : 1) kiinteistöihin sijoittavissa yrityksissä pääosa sijoituksista tehdään ostamalla olemassa oleva yritys, suomalaisten Itämeren alueella aktiivisten yritysten joukossa suorat sijoitukset tehdään useimmiten ns. greenfield-sijoituksena (perustamalla uusi yritys tai toimipaikka), 2) kiinteistösijoitusyritysten joukossa Ruotsi, Suomi, Saksa ja Puola ovat tärkeimmät suorien sijoitusten kohdemaat; enemmän teollisuus- ja palveluyrityksiä sisältävän suomalaisten yritysten otoksen joukossa Pietari, Puola, Viro ja Ruotsi ovat tärkeimmät isäntämaat, 3) kiinteistösijoitusyrityksissä tutkimus- ja kehitystoiminta (t&k) sekä Venäjän markkinoiden läheisyys eivät ole merkittäviä syitä suorille sijoituksille; teollisuus- ja palveluyrityksistä koostuvassa suomalaisten yritysten joukossa ne taas ovat tärkeitä, 4) kiinteistösijoitusyrityksissä kiinteistöjen hintojen nousupotentiaali on merkittävä syy suorille sijoituksille.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1229
Päiväys
2010
Avainsanat
ulkomaiset suorat sijoitukset, Itämeren alue, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liet-tua, Puola, Ruotsi, Pietari, Leningradin alue, Kaliningrad
Keywords
Foreign direct investment (FDI), Baltic Sea Region, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, St Petersburg, Leningrad Region, Kaliningrad
JEL
F21,F23,F13,F15
Sivuja
36
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti