Quality-adjusted similarity of EU-countries’ export structure

Tässä tutkimuksessa rakennetaan uusi menetelmä mitata maiden välistä kilpailua vientimarkkinoilla. Lisäämme nk. similariteetti- eli samankaltaisuusindeksiin (Finger ja Kreinin, 1979) vientituotteiden laatukomponentin. Laatu lasketaan viennin yksikköarvojen avulla, kuten horisontaalin ja vertikaalin ristikkäiskaupan kirjallisuudessa tehdään. Tutkimuksessa analysoidaan EU27-maiden viennin rakennetta kolmella mittarilla : 1) similariteetti-indeksillä, 2) samanlaatuisen similariteetin asteella sekä 3) laatukorjatulla similariteetti-indeksillä, joka on johdettu kahdesta ensimmäisestä mittarista. Tulosten mukaan uusien EU-maiden ja nk. koheesiomaiden vientirakenteiden samankaltaisuus verrattuna ei-koheesio EU15-maiden viennin rakenteeseen on lisääntynyt. Näiden maaryhmien välillä on kuitenkin edelleen suuri ero erityisesti samanlaatuisten vientituotteiden osalta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1227
Päiväys
01.01.2010
Avainsanat
vienti, samankaltaisuus, laatu
Keywords
exports, similarity, quality
JEL
F14, F15
Sivuja
18
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti