Firm Growth and Profitability:The Role of Mobile IT and Organizational Practices

Tämän tutkimuksen päämääränä on selvittää sitä, kuinka yrityksen tieto- ja viestintäteknologian liikkuvuus ja liitettävyys yhdessä organisatoristen innovaatiotoimintaa ja henkilöstönhallintaa koskevien toimintatapojen kanssa vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn. Ainutlaatuinen 398 suomalaista teollisuusyritystä koskeva kyselyaineisto viittaa siihen, ettei kannettavien tietoliikenneyhteyksin varustettujen tietokoneiden osuudella itsessään ole merkittävää vaikutusta yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Empiirisen analyysin tulokset tukevat kuitenkin agenttiteoriaan perustuvaa argumenttia : tietoliikenneyhteyksien suurempi liikkuvuus yhdistettynä sopiviin taloudellisiin kannustinmekanismeihin ja systemaattiseen tulosseurantaan näyttää lisäävän yrityksen kasvua. Myös tehtävien uudelleenorganisointi organisaation sisällä tuottaa parhaita, yrityksen kannattavuutta kasvattavia tuloksia niissä yrityksissä, joissa on otettu myös käyttöön laajempi kannettava, Internet-yhteyksin varustettu tietokonekanta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1222
Päiväys
2010
Avainsanat
tieto- ja viestintätekniikan käyttö, liikkuvuus, liitettävyys, organisatoriset toimintatavat, yrityksen suorituskyky
Keywords
ICT use, mobility, connectivity, organizational practices, firm performance
JEL
L25,M52,M54,O33
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti