Mobility of Corporate Headquarter Functions: A Literature Review

Deschryvere Matthias

Tämä tutkimus tarkastelee viimeaikaista yritysten pääkonttorien siirtämistä käsittelevää kirjallisuutta. Tulokset osoittavat, että pääkonttorien täydellinen ja suora siirtäminen on harvinaista. Monikansalliset yritykset kuitenkin hajauttavat enenevissä määrin pääkonttoriensa eri toimintoja ympäri maailman. Organisaatiokirjallisuuden mukaan pääkonttorien ja niiden toimintojen hajauttaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Kansainvälistä kauppaa käsittelevän kirjallisuuden mukaan pienentyneet kommunikaatiokustannukset ovat tuoneet kansainvälisen kilpailun strategiselta tasolta yksittäisten toimintojen ja tehtävien tasolle tehden pääkonttoreiden toiminnoista siirrettäviä ja ulkoistettavia. Tämä saattaa selittää, miksi yritykset siirtävät pääkonttoriensa toimintoja yhä enemmän ulkomaille. Uusi talousmaantiede puolestaan liittää tiettyjen toimintojen maantieteellisen keskittymisen nk. agglomeraatiovaikutuksiin. Suurin osa empiirisestä kirjallisuudesta tarkastelee pääkonttorien siirtämisiä Yhdysvalloissa. Siirtämiset EU :n sisällä ovat harvinaisempia, mikä saattaa johtua juridisista ja kulttuurisista tekijöistä. Yksi keskeisimmistä löydöksistä on, että monet siirrot toteutetaan yritysfuusioiden ja -ostojen yhteydessä. Institutionaaliset tekijät, kuten kansainväliset verokannustimet ja työmarkkinainstituutiot, on tunnistettu myös tärkeiksi siirtämiseen vaikuttaviksi tekijöiksi. Pääkonttorien siirtämisen taloudelliset vaikutukset yrityksille on todettu olevan suhteellisen pieniä, vaikkakin tulokset näyttävät riippuvan siirtämisien alkuperäisistä syistä. Valtioiden näkökulmasta pääkonttoritoimintojen maailmanlaajuinen hajauttaminen merkitsee sitä, että maiden välinen kilpailu pääkonttorien sijainneista mahdollisesti kiihtyy.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1203
Päiväys
2009
Avainsanat
kansainvälistyminen, pääkonttori, liikkuvuus, pääkonttorien siirtäminen, monikansalliset yritykset, verotus, suora sijoitus, ulkomainen omistus
Keywords
internationalisation, corporate headquarters, divisional headquarters, corporate mobility, relocation, multinational corporations, taxation, FDI, foreign ownership
JEL
F23,L22,H25,R38
Sivuja
31
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti