Product Complexity in the Adoption of User-Customized Systems

Gamharter BenediktKoski HeliKretschmer Tobias

Tutkimme ohjelmistotuotteiden käyttöönottoa liki 4,000 isobritannialaisessa toimipaikassa vuosina 2000-2003. Yrityksen kaikki käytössä olevat ohjelmistot käsitetään ohjelmistotuotteena, joka jaetaan toisiinsa liittyviin, mutta erillisiin alijärjestelmiin : ydin(ali)järjestelmään (käyttöjärjestelmä) sekä työpöytäsovelluksiin ja yrityssovelluksiin, jotka määrittelemme oheis(ali)järjestelmiksi. Käyttöönot-toa tutkitaan kyseisten alijärjestelmien tasolla. Aineistomme osoittaa, että suuremmat yritykset ovat taipuvaisia ottamaan käyttöön ja siirtymään uusiin alisysteemeihin muita useammin. Käsittelemme kolmea mahdollisesti käyttöönottopäätökseen vaikuttavaa tekijää : tuotteen monimutkaisuus, järjestelmän raken-teeseen liittyvät innovaatiot (architectural innovation) ja käyttöönottajan kompetenssi. Käytössä olevien oheisjärjestelmien monimutkaisuus hidastaa uusien alijärjestelmien käyttöönottamista. Poikkeuksena on UNIX-käyttöjärjestelmä, jonka valinta on todennäköisempi yrityksissä, joissa on käytössä monimutkainen tietotekniikkajärjestelmä. UNIX-käyttöjärjestelmä otetaan käyttöön useammin myös sellaisissa yrityksissä, joiden tietotekniikkakompetenssi on korkea. Tietotekniikkajärjestelmän rakenteeseen liittyvät muutokset hidastavat joidenkin, mutteivät kaikkien ohjelmistosovellusten käyttöönottoa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1201
Päiväys
2009
Avainsanat
ohjelmistotuotteet, diffuusio, innovaatio, järjestelmätuotteet
Keywords
software, diffusion, innovation, system products
JEL
L15,L86,O33
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti