Domestic Employment Effects of Offshoring: Empirical Evidence from Finland

Deschryvere MatthiasKotiranta Annu

Toimintojen ulkomaille siirtojen vaikutukset kotimaan työllisyyteen : empiirisiä tuloksia Suomesta
Tutkimus tarkastelee empiirisen aineiston avulla toimintojen ulkomaille siirtosuunnitelmien yhteyttä kotimaiseen kokonaistyöllisyyteen yrityksen tasolla. Analyysi perustuu painotettuun aineistoon, joka sisältää 652 suomalaista yritystä ja huomioi siirrettävien tehtävien toimialat. Lisäksi on otettu huomioon ulkomaille siirtojen kaksi eri väylää : yrityksen sisäinen toimintojen ulkomaille siirto sekä ulkomaille ulkoistaminen. Keskeinen tulos onkin, että toimintojen ulkomaille siirrot saattavat vaikuttaa merkittävästi kotimaiseen työllisyyteen, vaikutuksen suunnan kuitenkin riippuessa vahvasti siirtoväylästä. Tulosten mukaan palveluiden ulkomaille ulkoistaminen on positiivisesti yhteydessä kotimaan odotettuun työllisyyteen sekä palvelu- että teollisuussektorilla. Myös t&k :n ulkomaille ulkoistaminen on positiivisesti yhteydessä odotettuun kotimaiseen työllisyyteen, kun taas yritysten sisäisten siirtojen odotettiin heikentävän työllisyystilannetta kotimaassa. Teollisuussektorilla tuotannon ulkomaille ulkoistaminen heikensi odotuksia kotimaisesta työllisyystilanteesta. Lopullinen johtopäätös on, että ainoastaan palvelusektorilla yrityksen sisäisillä toimintojen ulkomaille siirroilla on negatiivinen vaikutus olettamukseen tulevaisuuden kotimaisesta työllisyydestä. Analyysissä huomataankin, että sekä siirtokanavien että toimintojen erittelyllä on tärkeä rooli, kun halutaan ymmärtää toimintojen ulkomaille siirtojen vaikutuksia kotimaiseen työllisyyteen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1166
Päiväys
2008
Avainsanat
globalisaatio, kansainvälistyminen, toimintojen siirrot ulkomaille, ulkomaille ulkoistaminen, työllisyysvaikutukset, vaikutukset kotimaahan
Keywords
globalization, internationalization, outsourcing, offshoring, job loss, domestic effects, home country effects
JEL
F16,F23,L20
Sivuja
25
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti