Mapping of the PhDs in the Private Sector. A Literature Review

Stén Susanna

Tohtorintutkinnon suorittaneet yksityisellä sektorilla. Kirjallisuuskatsaus.
Tämä kirjallisuuskatsaus ohtoritutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asemaa yksityisellä sektorilla. Aluksi tarkastellaan teoreettisia perusteluja palkata tohtoreita sekä näitä teorioita tukevaa empiiristä tutkimusta. Potentiaaliset hyödyt tohtorin palkkaamisesta ovat tuottavuus- ja innovaatiovaikutukset, tietämyshyödyt verkottamisesta sekä ulkoiset vaikutukset. Seuraavaksi tarkastellaan kansainvälistä empiiristä kirjallisuutta tohtorien sijoittumisesta yksityiselle sektorille. Käytettävissä oleva tutkimus muodostuu pääasiallisesti Yhdysvalloissa toteutuneista tutkimuksista, jotka keskittyvät luonnontieteiden ja tekniikan tohtoreihin. Olemassa olevat tutkimukset ovat puutteellisia ja vaativat lisää tutkimustyötä. Tarkempi tarkastelu suomalaisesta kirjallisuudesta paljastaa että ainoastaan noin 15 % suomalaisista tohtoreista on palkattu yksityiselle sektorille. Vaihtelua oppiaineiden, sukupuolten ja ikäryhmien välillä on kuitenkin olemassa. Viime vuosien aikana valmistuneiden tohtoreiden määrä on kasvanut nopeasti, mikä vaikuttanee heidän työmarkkinasijoittumiseensa. Lisää tutkimustyötä tarvitaan vielä jotta saataisiin vastauksia kysymyksiin kuten : miten lisääntynyt tarjonta on vaikuttanut tohtoreiden työmarkkinatilanteeseen? Onko yksityisen sektorin rooli tohtoreiden työnantajana muuttunut tarjonnan lisääntymisen seurauksena? Onko tohtoreiden allokointi eri koulutusalueiden välillä muuttunut? Tohtoreiden liikkuvuutta työmarkkinoilla on tähän asti tutkittu aika vähän. Tohtoreiden liikkuvuus sekä sektorien sisällä että niiden välillä on tärkeää tietämyksen levittämisen ja tohtoreiden palkkakehityksen kannalta. Johtopäätös on, että enemmän tutkimusta tarvitaan puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen takia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1155
Päiväys
2008
Avainsanat
tohtorit, yksityinen sektori, palkat, ura, työllistyminen
Keywords
PhDs, private sector, career, wages, employment
JEL
J24,J44,J6
Sivuja
50
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti