Kilpailun kehitys ja kannattavuuden mikrodynamiikka Suomen yrityssektorilla

Maliranta Mika

Perinteisten toimialoittaisten kannattavuusindikaattorien käyttö kilpailun tilan arviointiin on ongelmallista kahdesta syystä. Ensiksi, kannattavuuden lyhyen aikavälin heilahtelut kertovat enemmän suhdannevaihtelusta kuin kilpailupolitiikan vaikutuksista. Toiseksi, karkeat toimialoittaiset indikaattorit peittävät alleen erilaisia mekanismeja, jotka riippuvat kilpailusta, mutta joiden kannattavuusvaikutukset saattavat olla vastakkaissuuntaiset. Tässä analyysissä molempia ongelmia on vältetty käyttämällä Tilastokeskuksen yrityskohtaisia tilinpäätösaineistoja vuosilta 1995–2006 sekä soveltamalla dekomponointimenetelmää. Näitä välineitä käyttämällä on tutkittu toimialojen kannattavuuden muutosten mikrolähteitä pitkällä aikavälillä. Tulokset vahvistavat aikaisemmissa mikroaineistoja hyödyntävissä analyyseissä muodostunutta yleisnäkemystä kilpailun tilan myönteisestä kehityksestä 1990-luvun jälkipuoliskolle saakka. Toisaalta tulokset paljastavat mielenkiintoisia eroja periodien, sektorien ja maantieteellisten alueiden välillä, jotka kertovat kilpailupolitiikan tulevista haasteista

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1150
Päiväys
2008
Avainsanat
Kilpailu, kannattavuus, kilpailun mittaaminen, mikrorakennemuutos
Keywords
Competition, profitability, measures of competition, micro-structural change
JEL
D40,D33,L11
Sivuja
23
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi