Labour Productivity and Firm Entry and Exit in Manufacturing

Nevalainen Anni

Työn tuottavus ja yritysten vaihtuvuus teollisuuden alatoimialoilla
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhteyttä yritysten vaihtuvuuden ja työn tuottavuuden kasvun välillä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu modernista schumpeteriläisestä kasvuteoriasta, eturintaman etäisyys –mallista ja vuosikertamalleista. Tuottavuutta vahvistavan rakennemuutoksen merkitys talouskasvulle on alettu tunnustaa enenevissä määrin ja tutkimuksen perustana olevat teoriat kuvaavatkin yritysten vaihtuvuuden aikaansaamia tuottavuutta vahvistavia vaikutuksia. Huolimatta laajasta teoreettisesta keskustelusta aiheesta on aiemmin toteutettu vain vähän empiiristä tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kontribuutio jo olemassa olevaan empiiriseen kirjallisuuteen hyödyntämällä paneeliaineistoa, joka sisältää tietoja kahdeksan EU-maan teollisuuden alatoimialoista vuosina 1997-2004. Empiirinen analyysi toteutetaan kiinteiden vaikutusten regressiomallilla. Yritysten vaihtuvuuden – erityisesti yritysten markkinoille tulon – havaitaan vaikuttaneen tuottavuuskasvua vahvistavasti, mutta kolmen vuoden viipeellä. Yritysten markkinoilta poistumisen tuottavuusvaikutukset ovat myös positiiviset, mutta yrityssyntymien vaikutuksia vähäisemmät. Tulokset vahvistavat osaltaan käsitystä markkinoille tulevien yritysten heterogeenisyydestä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1152
Päiväys
2008
Avainsanat
työn tuottavuus, teollisuus, yrityssyntymät, yrityspoistumat, moderni schumpeteriläinen kasvuteoria
Keywords
labour productivity, manufacturing, firm entry, firm exit, modern Schumpeterian growth theory
JEL
L6,O4
Sivuja
25
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti