Tax/benefit Systems and Growth Potential of the EU

Alho Kari E. O. (ed.)

Euroopan unioni on omaksunut kunnianhimoiset tavoitteet taloudellisen suorituskykynsä parantamiseksi. Nämä tavoitteet tulee saavuttaa yhdessä yhteiskunnallisen koheesion ja ympäristön kestävän kehityksen kanssa. Keskeiset taloudelliset välineet tavoitteiden saavuttamiseksi koostuvat EU-maissa vero- ja tulonsiirtopolitiikan instrumenteista. Taloudellinen ja poliittinen ympäristö näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi riippuu nykyään – sekä politiikan tekoa edistäen että sitä rajoittaen – sellaisista muutostekijöistä kuin ikääntyminen, globalisaatio ja tiivistynyt verojen ja sosiaalipoliittisten järjestelmien kansainvälinen kilpailu.

Tutkimusprojekti Tax/benefit systems and potential growth of the EU – TAXBEN (SCS8-CT-2004-502639) perustuu spesifikaatioon EU :n tutkimuksen kuudennen puiteohjelman kohdassa SSP Priority 8 Topic 3.1. Task 4. Tämän mukaisesti se otti tavoitteeksi tehdä syvällistä tutkimusta vero- ja tulonsiirtopolitiikasta viidellä laajalla aihealueella, joissa näillä politiikoilla on keskeinen merkitys EU :n tavoitteiden kannalta. Nämä kohdealueet olivat : työllisyys, yritysverotus verokilpailun oloissa, tuottavuus ja taloudellinen konvergenssi, makrotalouspolitiikka yhteisen rahapolitiikan oloissa sekä ympäristö ja ilmastonmuutos. Projektin toteutti seitsemän eurooppalaista talouspolitiikkaa tutkivaa tutkimuslaitosta ENEPRI-verkoston (European Network of Economic Policy Research Institutes) puitteissa ETLAn toimiessa tieteellisesti koordinoivana laitoksena.

Projektiryhmä on käyttänyt työssään monia uusia lähestymistapoja, erityisesti rakentaessaan uusia tutkimusvälineitä, jotka nojaavat yleisen tasapainon malleihin, jotta verotuksen sekä suorat että epäsuorat vaikutukset voidaan analysoida. Myös laajojen, useita maita käsittävien mallien uusia sovelluksia toteutettiin arvioimaan veropolitiikan vaikutuksia. Tämän lisäksi laadittiin ekonometrisia estimointeja selvittämään keskeisten taloudellisten tavoitemuuttujien ja vero- ja kannustinpolitiikan ja muun finanssipolitiikan välisiä yhteyksiä käyttämällä työmarkkinoita ja koko taloutta kuvaavia laajoja kansainvälisiä tietoaineistoja. Toteutettiin myös joukko teoreettisia tarkasteluja talouspolitiikasta yhteisen rahan oloissa. Tehdyt analyysit kattoivat EU-15 -maat, EU :n uudet jäsenmaat, joissakin tutkimuksissa myös muita OECD-maita, ja joissakin tapauksissa tarkastelut laajennettiin talouspolitiikkaan koko maailmantalouden mittakaavassa.

Kaiken kaikkiaan TAXBEN-tutkimushankkeessa laadittiin 24 tutkimusraporttia viidessä työosiossa ja pidettiin viisi tutkimusseminaaria loppukonferenssin ohella, joka pidettiin Brysselissä 27.11.2006. Tutkimushankkeessa saavutettiin laaja joukko tutkimustuloksia ja -oivalluksia liittyen vero- ja tulonsiirtojärjestelmiin sekä johtopäätöksiä koskien talouspolitiikkasuosituksia, jotka tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa politiikantekoa ja vero- ja tulonsiirtojärjestelmien uudistustyötä Euroopan unionissa. Ne on kaikki summeerattu tässä loppuraportissa.

Tutkimushankkeen verkkosivut osoitteessa www.taxben.org sisältävät yksityiskohtaiset tiedot projektin koko tuotoksesta ja pidetyistä seminaareista ja muista tilaisuuksista. Yhteyshenkilö on hankkeen tieteellinen koordinaattori Kari. E.O. Alho; Kari.Alho@etla.fi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1122
Päiväys
2008
Avainsanat
vero- ja tulonsiirtojärjestelmät, EU, työllisyys, verokilpailu, tuottavuus, EMU, ilmastopolitiikka
Keywords
tax/benefit systems, EU, employment, tax competition, productivity, EMU, climate policies
Sivuja
89
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti