Sukupuolten ammatillinen segregaatio Suomen yksityisellä sektorilla vuosina 1995-2004

Napari Sami

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naisten ja miesten välisiä ammatillisia eroja Suomen yksityisellä sektorilla vuosina 1995–2004 käyttäen Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoa. Tutkimustulokset osoittavat, että sukupuolten ammatilliset erot ovat Suomessa suuret. Segregaation aste on tosin pienentynyt tutkimusperiodin aikana, mutta muutokset ovat olleet verrattain pieniä. Segregaation suuruus vaihtelee huomattavasti taustatekijöiden mukaan. Segregaatio on esimerkiksi selvästi suurempaa vanhemmissa ikäryhmissä nuoriin työntekijöihin verrattuna. Segregaatio näyttää myös pienenevän koulutustason mukaan : korkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla sukupuolten väliset ammatilliset erot ovat selvästi pienemmät verrattuna alempiin koulutustasoihin. Myös toimialojen välillä on vaihtelua segregaation suuruudessa. Jaettaessa toimialat sukupuolirakenteen mukaan mies- ja naisvaltaisiin sekä tasapainoisiin toimialoihin havaitaan segregaation olevan huomattavasti suurempaa miesvaltaisilla toimialoilla naisvaltaisiin tai tasapainoisiin toimialoihin verrattuna. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi segregaation kehittymistä työkokemuksen mukaan. Pitkittäisanalyysin tulokset viittaavat siihen, että segregaation tasossa tapahtuu vain pieniä muutoksia työuran aikana.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1120
Päiväys
2008
Avainsanat
sukupuoli, ammattisegregaatio
Keywords
gender, occupational segregation
JEL
J16,J24
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi