Growth Prospects of Emerging Market Economies in Europe – How Fast Will They Catch up with the Old West?

Kaitila VilleAlho Kari E. O.Nikula Nuutti

Tässä tutkimuksessa analysoidaan uusklassisella kasvumallilla 21 :n Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) kehittyvän markkinatalousmaan kasvunäkymiä kohti EU15-maiden reaalista ja nimellistä tulotasoa vuoteen 2050 asti. Estimoimme lähtöhetken pääomakannan eri maissa ja oletamme, että investointikehitys tulevaisuudessa riippuu mm. tulotasoerosta EU15-maihin. Näin maiden pääomaintensiivisyys konvergoituu pitkällä aikavälillä. Standardista konvergenssista seuraa, että tulotasojen lähentyminen jatkuu hidastuvasti. Myös KIE-maiden valuuttakurssien vahvistumiseen euron suhteen johtavan hintatasojen konvergenssin oletetaan riippuvan tulotasoerosta. Arvioimme lisäksi sitä, onko KIE-maiden koulutuksen taso riittävä EU15 :n kiinniottamiseksi. EU-jäsenyyden, joka useimmilla KIE-mailla on, voidaan odottaa tukevan maiden investointi- ja yritysilmapiiriä ja johtavan sellaisen talous- ja muun politiikan harjoittamiseen, joka tukee konvergenssia pitkällä aikavälillä. Tulosten mukaan KIE-maat eivät saa EU15-maita kiinni vuoteen 2050 mennessä. Jos tulokset kuitenkin yhdistetään analyysiimme kasvuvauhdin epävarmuudesta ja laskelmiin tulosten luottamusvälistä sekä kvalitatiiviseen arvioon muista tekijöistä (politiikka, instituutiot, koulutustaso), joita ei ole otettu kasvumallissa eksplisiittisesti huomioon, voidaan argumentoida, että jotkin KIE-maat todennäköisesti saavuttavat EU15-maiden keskimääräisen tulotason muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1115
Päiväys
2007
Avainsanat
tuottavuus, kasvu, konvergenssi, kehittyvät taloudet, EU
Keywords
productivity, growth, convergence, emerging markets, EU
JEL
O47
Sivuja
46
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti