Intellectual Capital and Productivity: Identification and the Measurement of the Relationship at Company-level

Lönnqvist Antti

Yrityksen aineeton pääoman koostuu erilaisista ei-fyysisistä arvonlähteistä, kuten henkilöstön osaamisesta, sidosryhmäsuhteista ja patenteista. Tämä työpaperi tarkastelee aineettoman pääoman suhdetta tuottavuuteen yritystasolla. Artikkeli perustuu käsitteelliseen tarkasteluun, jolla pyritään ymmärtämään mainittua suhdetta, ja kahteen tilastolliseen tutkimukseen, joilla pyritään kuvaamaan sitä empiirisesti. Empiirinen tarkastelu perustuu noin 20.000 suomalaisen yrityksen tilinpäätöstietojen analysointiin vuosina 2001–2003. Tutkimuksissa tarkastellaan aineettoman pääoman mittareiden ja tuottavuusmittareiden välisiä yhteyksiä. Käsitteellisen tarkastelun tuloksena aineettoman pääoman ja tuottavuuden välinen yhteys näyttää monimutkaiselta ja tapauskohtaiselta. Suurin ongelma ilmiön empiirisessä tarkastelussa on aineettoman pääoman mittareiden puuttuminen. Valideja ja vertailukelpoisia mittareita ei ole saatavilla, ja aineettoman pääoman tapauskohtaisesta luonteesta johtuen geneeristen ja samalla relevanttien mittareiden luominen näyttää jatkossakin hyvin haastavalta. Vaikka yrityksen aineettoman pääoman ja tuottavuuden välisen vahvan yhteyden olemassaolo näyttää hyvin todennäköiseltä, sitä on hankala todentaa empiirisesti. Myös tämän artikkelin tarkasteluissa yhteys jäi osin epäselväksi. Eräs havainto onkin, että voi olla järkevämpää tarkastella erikseen aineettoman pääoman osatekijöiden ja tuottavuuden suhteita sen sijaan että yritetään osoittaa koko aineettoman pääoman yleispätevää yhteyttä tuottavuuteen.
Avainsanat : aineeton pääoma, johtaminen, kannattavuus, mittaaminen, tuottavuus

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1108
Päiväys
2007
Keywords
intellectual capital, management, measurement, productivity, profitability
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti