Kasvihuonekaasupäästöjen ennakointi ja EU:n päästörajoituspolitiikan vaikutusten arviointi

Rantala Olavi

Tutkimuksessa kehitetään kasvihuonekaasupäästöjen ennustamieen ja päästörajoituspolitiikan vaikutusten arviointiin soveltuvaa mallia Suomelle ja suurille EU-maille. Energian kulutukseen ja päästöihin vaikuttavat mallissa talouden suhdanteet ja säätilan muutokset. Tuotannon kasvu erityisesti energiaintensiivisessä teollisuudessa määrittää teollisuuden päästöjen ohella sähköenergian kulutusta ja tätä kautta keskeistä osaa energiatuotannon hiilidioksidipäästöistä. Ilman lämpötila vaikuttaa lämmitysenergian ja jäähdytysenergian kulutuksen kautta päästöihin ja sateisuus sähköenergian vesivoimatuotantoon. Päästöjä rajoittava hintamekanismi toimii päästöoikeuden hinnan ja sähkömarkkinoiden välityksellä siten, että sähkön hinnan nousu vähentää teollisuuden ja kotitalouksien sähkön kulutusta ja vaikuttaa myös teollisuuden viennin kilpailukyvyn heikkenemisen ja EU-alueen ulkopuolelle suuntautuvan viennin vähenemisen kautta sähkön kulutukseen. Lisäksi makrotalouden tasolla toimivat takaisinkytkentävaikutukset kunkin maan talouden kasvusta kotimaisen kysyn-tään ja EU-alueen talouskasvusta yksittäisten maiden vientiin EU-alueelle. Nämä makrotaloudelliset vaikutukset johtavat sähkön hinnan nousun suorien kysyntävaiku-tusten ohella energian kysynnän ja päästöjen vähenemiseen. Päästörajoitukset johtavat Suomen kaltaisissa pienissä avotalouksissa suurempiin kansantaloudellisiin vaikutuksiin kuin suurissa EU-maissa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1095
Päiväys
2007
Avainsanat
kasvihuonekaasupäästöt, päästörajoitusten taloudelliset vaikutukset
Keywords
greenhouse gas emissions, economic impacts of emission reduction
JEL
C5,Q4
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi