Productivity, Employment and Taxes – A SVAR Analysis of Trade-offs and Impacts

Alho KariNikula Nuutti

Tutkimusraportti tarkastelee aikasarja-analyysin menetelmin tuottavuuden ja työllisyyden välistä suhdetta ja verojen vaikutuksia tässä yhteydessä. Aluksi rakennetaan teoreettinen avotalouden malli, jonka avulla voidaan identifioida teknologia-, kysyntä- sekä työn ja pääoman verokiilan shokit niiden pitkän ajan vaikutuksia koskevien rajoitteiden pohjalta. Rakenteelliset VAR-mallit estimoidaan EU15 -maille ja joillekin muille OECD-maille. Tulokseksi saadaan, että EU :ssa vallitsee melko yhtenäinen ja tilastollisesti merkitsevä lyhyen aikavälin negatiivinen vaikutus työllisyyteen positiivisesta tuottavuusshokista, joka kuitenkin pienenee ja tulee yli ajan ei-merkitseväksi useimmissa, mutta ei kaikissa EU-maissa. Edellinen tilanne tulkitaan olevan seurausta nimellisestä hintajäykkyydestä ja jälkimmäinen reaalisesta tai rakenteellisesta jäykkyydestä taloudessa. USA :ssa kumpikaan tapaus ei esiinny, joten siellä hinnat ovat joustavia. Työlle asetetun verokiilan muutoksilla on huomattava negatiivinen vaikutus työllisyyteen lyhyellä ja pitkällä ajalla EU-15 -alueella, myös pääomaveroshokkien vaikutukset tuottavuuteen ovat negatiivisia. Valtaosalla yksittäisistä EU15-maista nämä vaikutukset eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1074
Päiväys
2007
Avainsanat
tuottavuus, työllisyys, verot, EU
Keywords
Productivity, employment, taxes, EU
JEL
O49,H29,J20
Sivuja
19
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti